ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 1098 คน
สถิติเดือนนี้ 25415 คน
สถิติปีนี้ 272420 คน
สถิติทั้งหมด 5748569 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2560
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยุหว่าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง  อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลยุหว่า และอาสาสมัครป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำ และลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2560 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[27 เม.ย. 2560]
 
 
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่   24   เมษายน   2560 เทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดโครงการวันเทศบาล   ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ภายในงานมีกิจกรรมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัม...
[24 เม.ย. 2560]
 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
กิจกรรมรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการทำงานจากนายกเวศม์ โกฏิแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า และนายวิโรจน์ ใหม่ใจ ประธานสภาเทศบาลตำบล
[16 เม.ย. 2560]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมขบวนพิธีสระเกล้าดำหัว พ่อเมืองเจียงใหม่
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมขบวนพิธีสระเกล้าดำหัว พ่อเมืองเจียงใหม่ เทศบาลตำบลยุหว่าร่วมขบวนพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเจียงใหม่    นำโดยนายกเวศม์ โกฏิแก้วนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่   และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับอำเภอสันป่าตองโดยท่านนายอำเภอคมกริช  ตรีธัญญพงศ์ เดินขบวนสระเกล้าดำหัว พ่อเมืองเจียง...
[15 เม.ย. 2560]
 
 
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 "สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า ได้จัดโครงการจัดงาน วันสงกรานต์ ประจำปี 2560 "สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"ประจำปี 2560เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 นำโดยนายอำเภอสันป่าตอง คณะผู้บริหาร ประธานสภา และกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า   ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์   ณ   เทศบาลตำบลยุหว่าภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำ...
[13 เม.ย. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560  (ครั้งที่ 4)  ณ  วันต้นผึ้ง  หมุ่ 9  ตำบลยุหว่า - โดยนายกเวศม์  โกฏิแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่  และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน   ออกพบประชาชน  และออกให้บริการประช...
[04 เม.ย. 2560]
 
 
กิจกรรมการอบรมความรู้ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
เทศบาลตำลยุหว่า  จัดทำ โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2560  "กิจกรรมการอบรมความรู้ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโดย งานนิติการ ทต.ยุหว่า  ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
[31 มี.ค. 2560]
 
 
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
กองสาธารณสุขฯ   เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำ "โครงการอบรมผุ้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560"  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  27 - 28 มีนาคม 2560   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[28 มี.ค. 2560]
 
 
งานประจำปีและพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
งานประจำปีและพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานประจำปีและพิธีมอบวุฒิบัตร    นักเรียนสำเร็จการศึกษา    ประจำปีการศึกษา   2559 เมื่อ   วันที่   26   มีนาคม   2560   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดงานประจำปี และพิธีมอบวุฒิบัตร &nbs...
[26 มี.ค. 2560]
 
 
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 "กิจกรรม Big Cleaning Day"
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัด กิจกรรม  Big Cleaning Day  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560  นำโดยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ  บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  บริเวณทางเข้าและถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
[21 มี.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1 "ก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2559 "
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1  " ก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2559 " เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 
[16 มี.ค. 2560]
 
 
วันสตรีสากลอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2560
รองนายก ทต.ยุหว่า รองนิดา ปินตาดง เข้ารับมอบใบประกาศ สตรีดีเด่น ประจำปี 2560 จากท่านนายอำเภอสันป่าตอง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560
[15 มี.ค. 2560]
 
 
วันสตรีสากล ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรม "วันสตรีสากล ประจำปี 2560" ในวันที่  8  มีนาคม 2560  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมมอบในประกาศให้กับ สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และผู้นำสตรีที่มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน  14  หมู่บ้าน - กิจกรรมทำบุญ 9 วัด  ได้แก่ วัดมะกับตอง , วัดต้นโชค , วัดศรีเกิด , วัดหนองพันเงิน...
[15 มี.ค. 2560]
 
 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมากจากพระราชดำริ
[08 มี.ค. 2560]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560
[07 มี.ค. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com