ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 69 คน
สถิติวันนี้ 4782 คน
สถิติเดือนนี้ 27053 คน
สถิติปีนี้ 280994 คน
สถิติทั้งหมด 7112103 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
ออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 2559
[29 ก.ค. 2559]
 
 
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
[15 ก.ค. 2559]
 
 
การอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนวัดอุเม็ง  และโรงเรียนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[06 ก.ค. 2559]
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559
[06 ก.ค. 2559]
 
 
โครงการอบรมเทคนิคการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
[27 มิ.ย. 2559]
 
 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์"
[22 มิ.ย. 2559]
 
 
กิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
เทศบาลตำบลยุหว่า  นำโดยนายเวศม์ โกฏิแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม (ทต.ยุหว่า)  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพร...
[13 มิ.ย. 2559]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3  ต.ยุหว่า  เพื่อออกพบปะ และให้บริการประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง  โดยออกให้บริการ รับชำระภาษี รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ รับเรื่องร้องเรียน และปรึกษากฏหมาย จ่ายเบี้ยยังชีพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกบริการดังนี้ รพ.สันป่าตอง สภ.สันป่าตอง รร.เทค...
[06 มิ.ย. 2559]
 
 
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน  ช่วยเหลือราษฎร์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า
[16 พ.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยุหว่าจัดทำโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2559  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ 2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[29 เม.ย. 2559]
 
 
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากไส้เดือน
กิจกรรม การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากไส้เดือน โดยการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดเศษอาหารในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
[26 เม.ย. 2559]
 
 
กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน  (ขยะรีไซเคิล)  เพือให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการคัดแยกขยะและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
[22 เม.ย. 2559]
 
 
การอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร เศษกิ่งไม้ใบไม้
กิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก  น้ำหมักชีวภาพ ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน (ขยะย่อยสลาย)  โดยได้รับการสนับสนุนสารเร่งสำหรับผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก จากกรมพัฒนาที่ดิน
[21 เม.ย. 2559]
 
 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
[21 มี.ค. 2559]
 
 
กิจกรรม วันสตรีสากล ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มีนาคม 2559  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2559 2. กิจกรรมฝึกอาชีพ
[08 มี.ค. 2559]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com