ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 1200 คน
สถิติเดือนนี้ 25517 คน
สถิติปีนี้ 272521 คน
สถิติทั้งหมด 5748670 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2558 ประเภทชุมชนทั่วไป เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  โดย นายชำนาญ ประกายสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มสรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2558  ประเภทชุมชนทั่วไป เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า   โดย นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายเวศม์  โกฏิแก้ว  ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกั...
[08 ม.ค. 2558]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  11  บ้านศาลา  และใกล้เคียงได้รับบริการในด้านต่างๆ  ของเทศบาล  โดยร่วมกับอำเภอสันป่าตอง  ในการออกหน่วยบริการอำเภอสันป่าตองยิ้มเคลื่อนที่ ในหลายหน่วยงานออกมาให้บริการ
[08 ม.ค. 2558]
 
 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มหกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา คืนความสุขให้ประชาชน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ณ อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม เทศบาลตำบลยุหว่า  ดำเนินการโดย ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง (ศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา อำเภอสันป่าตอง) ร่วมกับเทศบาลตำบลยุหว่า
[08 ม.ค. 2558]
 
 
งานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
[08 ม.ค. 2558]
 
 
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรม
[22 ธ.ค. 2557]
 
 
กิจกรรม "ตลาดนัดขยะ หมู่ 9 และหมู่ 15"
[09 ธ.ค. 2557]
 
 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557  "ฮ่วมใจ๋สืบสาน ต๋ำนานยี่เป็ง"  โดยท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายเวศม์  โกฏิแก้ว  พร้อมด้วยคณะบริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภา  ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประธานสภาวัฒนธรรมตำบลยุห...
[12 พ.ย. 2557]
 
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[23 ต.ค. 2557]
 
 
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
[20 ก.ย. 2557]
 
 
"หัตถกรรมของดี ตำบลยุหว่า" ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำโครงการหัตถกรรมของดีตำบลยุหว่า ประจำปี 2557 โดยท่านรองผู้ว่าฯ นายนาวิน สินธุสอาด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
[12 ก.ย. 2557]
 
 
โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า
โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า (การฝึกปฏิบัติการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 
[11 ก.ย. 2557]
 
 
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประจำปี 2557   เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และการอบรมการสื่อสารภาษาจีน  ให้กับกลุ่มแกะสลักไม้ตำบลยุหว่า
[10 ก.ย. 2557]
 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2557
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2557  (เรียนภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่  3  กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
[20 ส.ค. 2557]
 
 
โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 3
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2557  ณ  โรงพยาบาลสันป่าตอง
[19 ส.ค. 2557]
 
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อำเภอสันป่าตอง
[15 ส.ค. 2557]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com