ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 123 คน
สถิติวันนี้ 4872 คน
สถิติเดือนนี้ 27143 คน
สถิติปีนี้ 281085 คน
สถิติทั้งหมด 7112194 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน ประจำปี 2557 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3
เทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน  ประจำปี  2557  บ้านหนองหวาย  หมู่ที่  3   เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 -12.00 น.
[25 มิ.ย. 2557]
 
 
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน ประจำปี 2557 บ้านกลาง หมู่ที่ 2
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน  ประจำปี 2557   บ้านกลาง  หมู่ที่  2    เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 - 12.00 น.
[16 มิ.ย. 2557]
 
 
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน ประจำปี 2557 บ้านสันป่าตอง หมู่ 1 ตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน ประจำปี 2557  บ้านสันป่าตอง  หมู่ 1  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2557  โดยท่านนายก เวศม์  โกฏิแก้ว  พร้อมด้วยคณะบริการ  สภาชิกสภา  และพนักงานเจ้าหน้าที่   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการกับประชาชน  โดยมีหน่วยงานราชการและเอกชน  ร่วมให้บริการ  ดังนี้&nbs...
[10 มิ.ย. 2557]
 
 
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเทศบาลตำบลยุหว่า
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ร่วมกับเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินการในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพัฒนาพฤติกรรมนิสัย  ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลยุหว่า  ในการเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติให้สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
[08 เม.ย. 2557]
 
 
งานประจำปีและพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  จัดงานประจำปีและพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
[03 เม.ย. 2557]
 
 
โครงการ "วัน อปพร." ประจำปี 2557
[26 มี.ค. 2557]
 
 
" 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  โดยท่านนายกเวศม์  โกฏิแก้ว  จัดงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี 2557  ในวันที่  18  มีนาคม 2557  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  การตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยได้จัด นิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันท้องถิ่นไทย  เพื่อเผย...
[21 มี.ค. 2557]
 
 
โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2557
คณะกรรมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลยุหว่า  ได้จัดโครงการวันสตรีสากล  ประจำปี 2557  ในวันที่ 6 มีนาคม 2557  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทสตรี  และการแข่งขันฯ  เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีในกลุ่มสตรีแม่บ้านในหมู่บ้าน และในระดับตำบล
[21 มี.ค. 2557]
 
 
การแข่งขันกีฬาสี รร.อนุบาลและศูนย์เด็ก ประจำปีการศึกษา 2556
[11 มี.ค. 2557]
 
 
ซ่อมแซมถนนสายหนองปึ๋ง-หนองพันเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นายเวศม์  โกฏิแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า   พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง นายชยันต์  อภิวงค์งาม   ได้ทำการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เข้าดำเนินการซ่อมแซม ถนนสายหนองปึ๋ง-หนองพันเงิน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว
[27 ก.พ. 2557]
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลยุหว่า  ประจำปีงบประมาณ 2557    เมื่อวันที่  9 ก.พ. 2557   ณ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
[18 ก.พ. 2557]
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  ประจำปี  2557   เมื่อวันที่  24  มกราคม  2557  ณ  เทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา  โดยได้จัดทำกิจกรรม  Walk  rally  แบ่งเป็น  4  ฐานเรียนรู้  ดังนี้ ฐานที่  1  หมวกกันน๊อค  เพื่่อให้ทราบการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิ...
[29 ม.ค. 2557]
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
[29 ม.ค. 2557]
 
 
โครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  อบจ.เชียงใหม่  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า  และวัดหนองปึ๋ง  จัดกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ  ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่  14 - 15 มกราคม  2557   วัดหนองปึ๋ง  หมู่ที่  6  ตำบลยุหว่า
[28 ม.ค. 2557]
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งแรก
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า  ครั้งแรก   ในวันที่  27  ธันวาคม  2556   เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า   เพื่อทำการเลือกประธานสภา  รองประธานสภา  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง  นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์  เป็นประธานเปิดการประชุม
[02 ม.ค. 2557]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com