ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 1193 คน
สถิติเดือนนี้ 25510 คน
สถิติปีนี้ 272514 คน
สถิติทั้งหมด 5748663 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์"
[22 มิ.ย. 2559]
 
 
กิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
เทศบาลตำบลยุหว่า  นำโดยนายเวศม์ โกฏิแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม (ทต.ยุหว่า)  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพร...
[13 มิ.ย. 2559]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3  ต.ยุหว่า  เพื่อออกพบปะ และให้บริการประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง  โดยออกให้บริการ รับชำระภาษี รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ รับเรื่องร้องเรียน และปรึกษากฏหมาย จ่ายเบี้ยยังชีพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกบริการดังนี้ รพ.สันป่าตอง สภ.สันป่าตอง รร.เทค...
[06 มิ.ย. 2559]
 
 
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน  ช่วยเหลือราษฎร์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า
[16 พ.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยุหว่าจัดทำโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2559  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ 2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[29 เม.ย. 2559]
 
 
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากไส้เดือน
กิจกรรม การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากไส้เดือน โดยการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดเศษอาหารในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
[26 เม.ย. 2559]
 
 
กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน  (ขยะรีไซเคิล)  เพือให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการคัดแยกขยะและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
[22 เม.ย. 2559]
 
 
การอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร เศษกิ่งไม้ใบไม้
กิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก  น้ำหมักชีวภาพ ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน (ขยะย่อยสลาย)  โดยได้รับการสนับสนุนสารเร่งสำหรับผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก จากกรมพัฒนาที่ดิน
[21 เม.ย. 2559]
 
 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
[21 มี.ค. 2559]
 
 
กิจกรรม วันสตรีสากล ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มีนาคม 2559  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2559 2. กิจกรรมฝึกอาชีพ
[08 มี.ค. 2559]
 
 
การประชุมสภาสมัยแรก สมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559
การประชุมสภาสมัยแรก สมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[01 มี.ค. 2559]
 
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
[11 ม.ค. 2559]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฝ่ายปกครองตำบลยุหว่า  ตั้งจุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า  ในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2559
[01 ม.ค. 2559]
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2559  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558  ณ สนามศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
[27 ธ.ค. 2558]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง  ออกพบปะประชาชน และออกให้ความรู้ และให้บริการ แก่ประชาชนตำบลยุหว่า  ในหมุ่ที่ 6 บ้านหนองปึ๋ง  โดยมีหน่วยงานราชการ และเอกชน ออกให้บริการ
[17 ธ.ค. 2558]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com