ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 6010 คน
สถิติเดือนนี้ 67051 คน
สถิติปีนี้ 67051 คน
สถิติทั้งหมด 8407314 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 


จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (174 KB.)
จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (174 KB.)
จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (163 KB.)
จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) (129 KB.)
จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (197 KB.)
นายช่างภาพ (138 KB.)
นายช่างศิลป์ (160 KB.)
เจ้าพนักงานประปา (168 KB.)
นายช่างไฟฟ้า (166 KB.)
นายช่างเครื่องกล (171 KB.)
นายช่างผังเมือง (170 KB.)
นายช่างสำรวจ (160 KB.)
นายช่างเขียนแบบ (159 KB.)
นายช่างโยธา (168 KB.)
สัตวแพทย์ (184 KB.)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (160 KB.)
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (134 KB.)
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (132 KB.)
จพง.รังสีการแพทย์ (163 KB.)
โภชนาการ (164 KB.)
จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (161 KB.)
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู (138 KB.)
พยาบาลเทคนิค (170 KB.)
จพง.สาธารณสุขชุมชน (177 KB.)
จพง.วิทยาศาสตร์ (134 KB.)
จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (152 KB.)
จพง.สัตวบาล (165 KB.)
จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (188 KB.)
จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (160 KB.)
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (165 KB.)
จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (166 KB.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (170 KB.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (175 KB.)
เจ้าพนักงานการคลัง (195 KB.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (180 KB.)
จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (158 KB.)
จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (170 KB.)
จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (228 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com