ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานต่างๆ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงาน (ทดสอบ)
รายงาน1
รายงาน2
รายงาน3
รายงาน4
 
ขณะนี้ 48 คน
สถิติวันนี้ 248 คน
สถิติเดือนนี้ 17765 คน
สถิติปีนี้ 1226676 คน
สถิติทั้งหมด 6702825 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 


จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (228 KB.)
จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (170 KB.)
จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (158 KB.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (180 KB.)
เจ้าพนักงานการคลัง (195 KB.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (175 KB.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (170 KB.)
จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (166 KB.)
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (165 KB.)
จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (160 KB.)
จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (188 KB.)
จพง.สัตวบาล (165 KB.)
จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (152 KB.)
จพง.วิทยาศาสตร์ (134 KB.)
จพง.สาธารณสุขชุมชน (177 KB.)
พยาบาลเทคนิค (170 KB.)
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู (138 KB.)
จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (161 KB.)
โภชนาการ (164 KB.)
จพง.รังสีการแพทย์ (163 KB.)
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (132 KB.)
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (134 KB.)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (160 KB.)
สัตวแพทย์ (184 KB.)
นายช่างโยธา (168 KB.)
นายช่างเขียนแบบ (159 KB.)
นายช่างสำรวจ (160 KB.)
นายช่างผังเมือง (170 KB.)
นายช่างเครื่องกล (171 KB.)
นายช่างไฟฟ้า (166 KB.)
เจ้าพนักงานประปา (168 KB.)
นายช่างศิลป์ (160 KB.)
นายช่างภาพ (138 KB.)
จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (197 KB.)
จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) (129 KB.)
จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (163 KB.)
จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (174 KB.)
จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (174 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com