ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 46 คน
สถิติวันนี้ 943 คน
สถิติเดือนนี้ 116932 คน
สถิติปีนี้ 245085 คน
สถิติทั้งหมด 7076194 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 


จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (174 KB.)
จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (174 KB.)
จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (163 KB.)
จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) (129 KB.)
จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (197 KB.)
นายช่างภาพ (138 KB.)
นายช่างศิลป์ (160 KB.)
เจ้าพนักงานประปา (168 KB.)
นายช่างไฟฟ้า (166 KB.)
นายช่างเครื่องกล (171 KB.)
นายช่างผังเมือง (170 KB.)
นายช่างสำรวจ (160 KB.)
นายช่างเขียนแบบ (159 KB.)
นายช่างโยธา (168 KB.)
สัตวแพทย์ (184 KB.)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (160 KB.)
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (134 KB.)
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (132 KB.)
จพง.รังสีการแพทย์ (163 KB.)
โภชนาการ (164 KB.)
จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (161 KB.)
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู (138 KB.)
พยาบาลเทคนิค (170 KB.)
จพง.สาธารณสุขชุมชน (177 KB.)
จพง.วิทยาศาสตร์ (134 KB.)
จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (152 KB.)
จพง.สัตวบาล (165 KB.)
จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (188 KB.)
จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (160 KB.)
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (165 KB.)
จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (166 KB.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (170 KB.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (175 KB.)
เจ้าพนักงานการคลัง (195 KB.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (180 KB.)
จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (158 KB.)
จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (170 KB.)
จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (228 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com