ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 94 คน
สถิติวันนี้ 4961 คน
สถิติเดือนนี้ 27232 คน
สถิติปีนี้ 281173 คน
สถิติทั้งหมด 7112282 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย (หมู่บ้านต้นแบบ)
[20 ส.ค. 2562]
 
 
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
[20 ส.ค. 2562]
 
 
ประกาศผลการประกวดและรายงานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
ประกาศผลการประกวดและรายงานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 9 สิงหาคม 2562
[09 ส.ค. 2562]
 
 
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2562
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธารศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ม.1 2.โครงอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ม.1 3.โครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ม.1 4.โครงการสืบสานพร...
[09 ส.ค. 2562]
 
 
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า จัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้ปกครองและคณะครูร่วมทำบุญตักบตาร
[08 ส.ค. 2562]
 
 
การประเมินผลการประกวด “ประปาหมู่บ้านสวยงาม สะอาด ปลอดภัย ประชาชาสุขภาพดี”
การประเมินผลการประกวด “ประปาหมู่บ้านสวยงาม สะอาด ปลอดภัย ประชาชาสุขภาพดี” ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
[31 ก.ค. 2562]
 
 
โครงการอบรมพัสดุฯ
กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารพัสดุของเทศบาลตำบลยุหว่า (ภายใต้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 )
[22 ก.ค. 2562]
 
 
ประเมินคุ้มบ้านครั้งที่ 1 ตามโครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข
ประเมินคุ้มบ้านครั้งที่ 1 ตามโครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข
[19 ก.ค. 2562]
 
 
พิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2562 นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี อสม. สภาเด็กและเยาวชน และนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษา 
[19 ก.ค. 2562]
 
 
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ม.2 2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธารศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ม.2 3. โครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ม.2 ...
[18 ก.ค. 2562]
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลยุหว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน อสม. สภาเด็กและเยาวชนตำบลยุหว่า นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า และประชาชนตำบลยุหว่า เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า กดดูรูปภาพเพิ่มเติม >>...
[04 ก.ค. 2562]
 
 
เทศบาลเคลื่อนที่ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนายเวศม์ โกฏิแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บริการประชาชนตำบลยุหว่า ณ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  กดดูรูปภาพเพิ่มเติม >> http...
[03 ก.ค. 2562]
 
 
พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ จุดเสี่ยง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ จุดเสี่ยง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
[25 มิ.ย. 2562]
 
 
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 13 หมู่บ้าน
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 13 หมู่บ้าน
[24 มิ.ย. 2562]
 
 
บรมโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
อบรมโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ วันที่ 20มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[20 มิ.ย. 2562]
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com