ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 228 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 34,580 ครั้ง
สถิติปีนี้ 186,558 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,991,873 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
- การนัดเชิญประชุมสภา
 
 


หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (194 KB.)
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (246 KB.)
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (191 KB.)
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (201 KB.)
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (259 KB.)
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (248 KB.)
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (268 KB.)
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี 2565 (723 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 (188 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 (276 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2564 (209 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 (144 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 (204 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2564 (200 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 (185 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 (235 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 (188 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 (189 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 (193 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 (192 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 (207 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 (187 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 (192 KB.)
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย แรก/2563 (193 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS