ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 2779 คน
สถิติเดือนนี้ 104552 คน
สถิติปีนี้ 630468 คน
สถิติทั้งหมด 8970731 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านร้องหมู่8 2.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวตและส่งส่งผู้สูงอายุตำบลยุหว่า หมู่1
[02 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟเพื่อติดตั้งจุดสำหรับติดตั้งพัดลม โทรทัศน์ และ โปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายหลักบ้านกลางเชื่อมถนนซอย พื้นที่ บ้านกลาง หมู่2 ถนนซอย 3 และ ถนนซอย4 จำนวน 2 แห่ง
[29 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ลำเหมืองเลียบถนนซอย 9 หนองหวายเชื่อมบ้านกลาง
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย9(สายบ้านหนองหวายเชื่อมบ้านกลาง) หมู่3 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว40เมตร สูง2.30เมตร พร้อมราวกันตก
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ท่อเหลี่ยมคสล.ลำเหมืองป่าจู้) ม.1
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองป่าจู้ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย9 หนองหวายเชื่อมบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 พ.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองป่าจู้บ้านสันป่าตอง ม.1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวัดอุณภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการอบรมการเลี้ยงไส้เดือน ตามโครงการบิรหารจัดการขยะในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[10 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องรับ ส่ง วิทยุสื่อสานจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารโดยการกั้นห้อง จำนวน 3 หมวดงาน สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 เม.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาฌาปนะกิจ ชนิดอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ฌาปนสถานบ้านกิ่วแลหลวง หมุ่4 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
[26 เม.ย. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ ชนิดอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ฌาปนสถานบ้านกิ่วแลหลวง หมู่4
[08 เม.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 เม.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[31 มี.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขร9723 เชียงใหม่
[24 มี.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งพ6981 เชียงใหม่
[21 มี.ค. 2565]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com