ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 64 คน
สถิติวันนี้ 4770 คน
สถิติเดือนนี้ 27041 คน
สถิติปีนี้ 280982 คน
สถิติทั้งหมด 7112091 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า
ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
[17 มิ.ย. 2562]
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ในโรงเรียน
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ในโรงเรียน ในวันที่ 12-28 มิถุนายน 2562
[12 มิ.ย. 2562]
 
 
สนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
สนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก - ทรายอะเบท - ถุงดำ
[10 มิ.ย. 2562]
 
 
โครงการยาเสพติด
โครงการยาเสพติด วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[06 มิ.ย. 2562]
 
 
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2562
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2562 1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม.4 2.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีม.7 3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ม.11 4.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธารศาสตรจาร...
[05 มิ.ย. 2562]
 
 
เทศบสลตำบลยุหว่าร่วมวางพานพุ่ม ถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เทศบสลตำบลยุหว่าร่วมวางพานพุ่ม ถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง และเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น" ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[04 มิ.ย. 2562]
 
 
โครงการจิตอาสา ฟื้นฟูและพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง "ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น"
เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา " ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น" ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บริเวณลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า กดดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2Jp4I8k
[03 มิ.ย. 2562]
 
 
อบรมเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้หลัก 3R การนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ฯ
อบรมเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้หลัก 3R การนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์  และการทำปุ๋ยหมัก ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข
[30 พ.ค. 2562]
 
 
อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[23 พ.ค. 2562]
 
 
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ โครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ โครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน วันที่ 15 พฤษภาคม  2562 จำนวน 8 หมู่บ้าน
[15 พ.ค. 2562]
 
 
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ม.5 2.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่แม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวดี พระวรราชาทินัดดามาตุ ม.7
[07 พ.ค. 2562]
 
 
ดำเนินการประเมินผลการประกวด “ประปาหมู่บ้านสวยงาม สะอาด ปลอดภัย ประชาชาสุขภาพดี”
ดำเนินการประเมินผลการประกวด “ประปาหมู่บ้านสวยงาม สะอาด ปลอดภัย ประชาชาสุขภาพดี” ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
[01 พ.ค. 2562]
 
 
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2562
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2562 1.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ม.3 2.โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ม.3 3.โครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ม.3 4.โครงการการควบคุมโรคขาดสา...
[09 เม.ย. 2562]
 
 
โครงการจิตอาสา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหมู่บ้าน เทศบาลตำบลยุหว่าเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา" ร่วมกันพัฒนาหนองสะเรียม และวัดป่าเจริญธรรมตำบลยุหว่า
[03 เม.ย. 2562]
 
 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะในชุมชน ตามโครงการจัดการบริหารขยะในชุมชน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะในชุมชน ตามโครงการจัดการบริหารขยะในชุมชน
[13 มี.ค. 2562]
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com