ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 61 คน
สถิติวันนี้ 4629 คน
สถิติเดือนนี้ 26900 คน
สถิติปีนี้ 280841 คน
สถิติทั้งหมด 7111950 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชนหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
อบต.ยุหว่า  ดำเนินการออกประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2556  ในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า  จำนวน 14 หมู่บ้าน
[22 พ.ค. 2556]
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า ต้อนรับคณะดูงานจาก สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า  ต้อนรับคณะดูงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ  โดยประธานชมรมผู้สูงอายุ  7  จังหวัดภาคเหนือ  และภาคกลาง บางส่วน  จำนวน 90 คน   โดยมีท่านปลัดอำเภอสันป่าตอง ว่าที่ร้อยตรีกนก ตัณฑเสน  ,ส.ส. นพคุณ รัฐผไท  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ยุหว่า  ให้การต้อนรับ ร่วมกับ โรงเรียน กศน. ,โรงพยาบาลสันป่าตอง,
[22 พ.ค. 2556]
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2556
อบต.ยุหว่า  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2556 "หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ"  ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2556   ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[22 พ.ค. 2556]
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
อบต.ยุหว่า  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2556   เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข และแมว  ในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า
[22 พ.ค. 2556]
 
 
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
อบต.ยุหว่า  ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  ให้กับ อปพร.ตำบลยุหว่า  และ อปท.ในอำเภอสันป่าตอง
[22 พ.ค. 2556]
ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2556
อบต.ยุหว่า  ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว  ผู้สูงอายุในตำบลยุหว่า  ,นายอำเภอสันป่าตอง  ,และคณะผู้บริหาร  ประธานสภา   เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์
[24 เม.ย. 2556]
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ อปท. ที่มีผลงานชมเชย ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2555
อบต.ยุหว่า  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานชมเชย  ด้านสตรีและครอบครัว  ประจำปี 2555  จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
[11 เม.ย. 2556]
ส.อบต. ได้รับรางวัล..ผู้หญิงเก่ง ปี 2556 สาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า  เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล..ผู้หญิงเก่ง ปี 2556  สาขาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จาก สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
[11 เม.ย. 2556]
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อสม. กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อสม. กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   ณ ห้องประชุม  อบต.ยุหว่า   และศึกษาดูงานเทศบาลตำบลสันทราย  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
[25 มี.ค. 2556]
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้นำหมู่บ้านชุมชน กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
อบต.ยุหว่า  จัด โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   ระหว่างวันที่  20-22  กุมภาพันธ์  2556  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า    และศึกษาดูงาน  มหาวิทยาลัยบ้านนอก  บ้านจำรุง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
[25 มี.ค. 2556]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรี เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรี เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556  ระหว่างวันที่  11-15 กุมภาพันธ์ 2556   โดยทำการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  และการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า    และศึกษาดูงาน  อบต.ดอนยาง  อ.เ...
[22 มี.ค. 2556]
การออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากเหตุการ วาตภัย
อบต.ยุหว่า  โดยคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  ช่างโยธา  และสมาชิก อบต.  ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหาย  จากวาตภัย  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2556  ที่ผ่านมา   โดยมีผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน  212  ครัวเรือน
[18 ก.พ. 2556]
ประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ
อบต.ยุหว่า  ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่  และ วัดบ้านกลาง  สภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า   ได้จัดโครงการ..สืบสานประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ.. เมื่อวันที่  25 - 26 มกราคม 2556   ณ  วัดบ้านกลาง  หมู่ที่  2  ตำบลยุหว่า   เพื่อร่วมทำบุญสืบชะตาประจำปีเกิด
[18 ก.พ. 2556]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
[08 ก.พ. 2556]
มอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน งบประมาณ 2556
[24 ม.ค. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com