ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 73 คน
สถิติวันนี้ 5102 คน
สถิติเดือนนี้ 27373 คน
สถิติปีนี้ 281314 คน
สถิติทั้งหมด 7112423 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2557
[27 ธ.ค. 2556]
 
 
โครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน "หนุน้อยเจ้าเวหา"
โครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน  "หนูน้อยเจ้าเวหา"  ระหว่างวันที่  7-8  ธันวาคม  2556   ณ  เทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ธ.ค. 2556]
 
 
ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สิบตำรวจเอกหญิง พรรณทิพย์  โกสีย์ศิริกุล  ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า  พร้อมด้วยข้าราชการ  และพนักงานทุกคน  ร่วมพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[09 ธ.ค. 2556]
 
 
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
[06 ธ.ค. 2556]
 
 
รับส่งหีบเลือกตั้ง และตรวจสอบเอกสารการเลือกตั้ง
[06 ธ.ค. 2556]
 
 
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า วันที่ 1 ธันวาคม 2556
[06 ธ.ค. 2556]
 
 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เมื่อวันที่่  24  พฤศจิกายน  2556   ร่วมกับ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยฯ  สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  พลเมืองอาสาประชาธิปไตย   โดยทำการเดินรณรงค์การเลือกตั้งฯ ในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า  จำนวน  14  หมู่บ้าน
[03 ธ.ค. 2556]
 
 
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลยุหว่า , เทศบาลตำบลบ้านแม  และ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก   ได้จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี  วันที่  19  พ.ย. 2556   ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่   เพื่อให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
[20 พ.ย. 2556]
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
[08 พ.ย. 2556]
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เขตเลือกตั้งที่ 1
[08 พ.ย. 2556]
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เขตเลือกตั้งที่ 2
[08 พ.ย. 2556]
 
 
ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช
ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน  ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช  ณ  ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[02 พ.ย. 2556]
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า  เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจแก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง
[12 มิ.ย. 2556]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556
อบต.ยุหว่า จัดทำ โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ"ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"  และเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดในที่ชุมชน"
[12 มิ.ย. 2556]
 
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
[12 มิ.ย. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com