ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานต่างๆ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงาน (ทดสอบ)
รายงาน1
รายงาน2
รายงาน3
รายงาน4
 
ขณะนี้ 53 คน
สถิติวันนี้ 205 คน
สถิติเดือนนี้ 17722 คน
สถิติปีนี้ 1226633 คน
สถิติทั้งหมด 6702782 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 


ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (380 KB.)
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ของ อปท. (549 KB.)
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่่การปฏิบัติ (167 KB.)
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผน (105 KB.)
ผ.01 บัญชีสรุปโครงการ (126 KB.)
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (817 KB.)
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ (136 KB.)
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม (157 KB.)
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา (217 KB.)
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข (124 KB.)
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (117 KB.)
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี (159 KB.)
ผ.02-1 โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. (166 KB.)
ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ (263 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com