ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 47 คน
สถิติวันนี้ 5886 คน
สถิติเดือนนี้ 66927 คน
สถิติปีนี้ 66927 คน
สถิติทั้งหมด 8407190 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
- รายงานงบการเงิน
 
 


รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (6.44 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 (6.38 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (2.58 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 (6.73 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (6.28 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 (2.97 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 (6.56 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (7.50 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 (6.56 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 2563 (1.31 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 2563 (5.63 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 2563 (500 KB.)
ผลการตรวจสอบ สตง. งบการเงินประจำปี 2563 (7.21 MB.)
ผลการตรวจสอบ สตง. งบการเงินประจำปี 2562 (1.50 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ส.ค. 2563 (5.29 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.ค. 2563 (6.08 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิ.ย. 2563 (744 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ค. 2563 (602 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 2563 (642 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 2563 (597 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 2563 (654 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 2563 (526 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 2562 (536 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 2562 (551 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 2562 (545 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.ย. 2562 (234 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ส.ค. 2562 (246 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.ค. 2562 (268 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิ.ย. 2562 (263 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ค. 2562 (267 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 2562 (273 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 2562 (268 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 2562 (231 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 2562 (231 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 2561 (222 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 2561 (210 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 2561 (207 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com