ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 78 คน
สถิติวันนี้ 5029 คน
สถิติเดือนนี้ 27300 คน
สถิติปีนี้ 281241 คน
สถิติทั้งหมด 7112350 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
พิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[04 ก.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียว และอาสาผ่อดีดี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับPODD มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียว และอาสาผ่อดีดี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า นำคณะศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
[30 มิ.ย. 2560]
 
 
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลยุหว่า ได้ดำเนินการจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560และได้ดำเนินการแล้วใน หมู่ที่ 9 บ้านต้นผึ้ง ,หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน ,หมู่ที่ 8 บ้าน...
[26 มิ.ย. 2560]
 
 
การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ที่หมดวาระลงดำเนินการในหมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย ,หมู่ที่ 6 บ้านหนองปึ๋ง ,หมู่ที่ 9 บ้านต้นผึ้ง และหมู่ท
เทศบาลตำบลยุหว่านำโดยนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า อาจารย์เวศม์ โกฏิแก้ว ดำเนินการจัดการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ที่หมดวาระลงดำเนินการในหมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย 
[26 มิ.ย. 2560]
 
 
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เทศบาลตำบลยุหว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ์  เป็นประธาน
[26 มิ.ย. 2560]
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัด "พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลยุหว่า และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า
[22 มิ.ย. 2560]
 
 
เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่าได้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตำบลยุหว่า  ตั้งอยู่ ณ  บ้านสันป่าตอง  หมู่ที่  1  ตำบลยุหว่า  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ์  เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ  โดยภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตำบลยุหว่ามีฐานเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้  -    &nbs...
[20 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง ปี 2560
คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดทำโครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง ปี 2560  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2560  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านโป่ง
[08 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน "หลักสูตรการสอนสาธิตการผลิตบำรุงรักษาและการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน"
กองช่างจัดทำโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน "หลักสูตรการสอนสาธิตการผลิตบำรุงรักษาและการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ณ เทศบาลตำบลยุหว่าและประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ตำบลยุหว่า
[07 มิ.ย. 2560]
 
 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[06 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ English Camp 2017
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ English Camp 2017 ให้กับเด็กนักเรียน อนุบาลตำบลยุหว่า และโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[06 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[05 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลยุหว่า โดยออกพบปะ ประชาชน ให้ความรู้ และออกให้บริการ ในด้านต่างๆ
[02 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรม "สอนการทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ" จำนวน 4 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบหนู และบาน ดอกลิลลี่ ดอกพุดตาน ...
[31 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2560กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่าประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560
[30 พ.ค. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com