ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานต่างๆ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงาน (ทดสอบ)
รายงาน1
รายงาน2
รายงาน3
รายงาน4
 
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 2866 คน
สถิติเดือนนี้ 108357 คน
สถิติปีนี้ 1194045 คน
สถิติทั้งหมด 6670194 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 
 


เเบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ (108 KB.)
แบบคำขอรับเบี้ยพิการ (170 KB.)
แบบคำขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (83 KB.)
ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (162 KB.)
ใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล (311 KB.)
ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย (324 KB.)
ใบอนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (310 KB.)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 . ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (165 KB.)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 . ขั้นตอนออกใบอนุญาต) (143 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (137 KB.)
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (137 KB.)
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (138 KB.)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (187 KB.)
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (148 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (153 KB.)
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (140 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 (180 KB.)
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 (157 KB.)
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (184 KB.)
การแจ้งขุดดิน (147 KB.)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (153 KB.)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (189 KB.)
การแจ้งถมดิน (144 KB.)
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (150 KB.)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (144 KB.)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 . ขั้นตอนออกใบอนุญาต) (142 KB.)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 . ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (162 KB.)
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (149 KB.)
การจดทะเบียนพาณิช์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบีนรพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (193 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 (206 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ (193 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (197 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (153 KB.)
การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่บนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (71 KB.)
การรับชำระภาษีป้าย (191 KB.)
คู่มือการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก (176 KB.)
คู่มือการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล (169 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com