ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานต่างๆ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงาน (ทดสอบ)
รายงาน1
รายงาน2
รายงาน3
รายงาน4
 
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 4505 คน
สถิติเดือนนี้ 17492 คน
สถิติปีนี้ 1226403 คน
สถิติทั้งหมด 6702552 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
 
 
นางสาวอ้อยทิพย์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
 
 
 
นางสาวเสาวลักษณ์ กันทะวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
 
 
นายอภิวัฒน์ ใจหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
น.ส.ธิดารัตน์ รัตนะ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
นายรักษชาต ไชยยาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
นายธนพันธ์ นันต๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
นางสาวกมลชนก เมืองใจ
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
นางสาวอัจฉรา อุ่นคำ
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
นายวีรยุทธ หน่อแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถขยะ)
 
 
 
นายพิสิษฐ์ คาคาน
พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถขยะ)
 
 
 
นายดวงจันทร์ อุ๊ดคำ
พนักงานจ้างเหมา (คนงานเก็บขยะ)
 
 
 
นายฉลองชัย วงค์แสน
พนักงานจ้างเหมา (คนงานเก็บขยะ)
 
 
 
นายพิเชษฐ์ ชำนาญ
พนักงานจ้างเหมา (คนงานเก็บขยะ)

  
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com