ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- แผนการปฏิบัติราชการ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
- ***
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- สถิติเรืองร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
- แบบฟอร์ม (รวม)
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 107 คน
สถิติวันนี้ 2344 คน
สถิติเดือนนี้ 53068 คน
สถิติปีนี้ 543419 คน
สถิติทั้งหมด 7374528 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลยุหว่า โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำตำบล นักวิชาการเกษตรประจำตำบล ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง เป็นต้น ได้ดำเนินการออกประ...
[01 มี.ค. 2564]
 
 
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 2563
[19 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนโครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วัดมะกับตอง บ้านศาลาหมู่ที่ 11
[25 มิ.ย. 2563]
 
 
ประชุมชี้แจงโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
ประชุมชี้แจงโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ธ.ค. 2562]
 
 
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวสดุดี
[09 ธ.ค. 2562]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการจาก ทต.ยุหว่า ประจำปี 2564
[22 เม.ย. 2564]
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
สำนักงาน ก.พ.ร.  กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน  เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ  รวมถึงความต้องการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ
[16 เม.ย. 2564]
 
 
สารจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สารจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2564
[18 มี.ค. 2564]
 
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยุหว่า
[09 ก.พ. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
[29 ม.ค. 2564]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[06 พ.ค. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย7 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่1
[06 พ.ค. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย9 บ้านร้อง หมู่8
[06 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
[03 พ.ค. 2564]
ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1
[29 เม.ย. 2564]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซ.6 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21 เม.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่นอัดแน่น 5 โครงการ
[07 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่นจำนวน 5 โครงการ
[07 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
[02 เม.ย. 2564]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ขอทราบรายละเอียดการชำระภาษี ประจำปี 2564 ธวัช 11 พ.ค. 64 4/1
ทดสอบ ทดสอบ 27 เม.ย. 64 25/1
ขอเชิญสมัครอบรม “แนวทางการปฏิบัติในการอน.. yotathai 14 พ.ย. 56 20619/0
ประกาศรับสมัครนายกเทศมนตร๊ และสมาชิกสภาเ.. จนท.บริหาร.. 22 ต.ค. 56 16250/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
หลวงพ่อเพชร วัดหนองพันเงิน
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com