ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 865 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 40,040 ครั้ง
สถิติปีนี้ 71,732 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,877,047 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
การอบรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
[23 ก.พ. 2567]
 
 
การอบรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า

[22 ก.พ. 2567]
 
 
การอบรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตปัญญา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
[22 ก.พ. 2567]
 
 
ผ้าป่าสามัคคี รร.อนุบาลทต.ยุหว่า 15 ก.พ. 67
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางกัลยา ปัญญาวัฒน์ธนกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า พร้อมนักเรียน คณะครู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมะกับตอง ชมรมผู้ปก...
[15 ก.พ. 2567]
 
 
นายกรับกายอุปกรณ์ เพื่อยกคุณภาพชีวิตผู้พิการ 14 ก.พ. 67
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เข้ารับกายอุปกรณ์ รถเข็น จำนวน 5 คัน ไม้เท้าก้านเดียว จำนวน 5 ชิ้น ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพของชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลยุหว่าให้ดีขึ้น
[14 ก.พ. 2567]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[14 ก.พ. 2567]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ให้ระมัดระวัง และวิธีป้องกัน "โรคไข้หูดับ"
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า ประชาสัมพันธ์ ให้ระมัดระวัง และวิธีป้องกัน "โรคไข้หูดับ"
[01 ก.พ. 2567]
 
 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยวัคซีน
[30 ม.ค. 2567]
 
 
ประกาศ เรื่อง ให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดอนและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2567
[23 ม.ค. 2567]
 
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการ Scan QR Code หรือเข้าลิ้งค์ ด้านล่างนี้ เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transpare...
[23 ม.ค. 2567]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนซอย 13 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่1
[13 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่14 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 ก.พ. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่14
[12 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน ทะเบียน 83-3082 เชียงใหม่
[12 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่6 ตำบลยุหว่า
[09 ก.พ. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น ม.6
[09 ก.พ. 2567]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าานสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่14 ตำบลยุหว่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายหลัก 2 บริเวณหน้าฌาปนสถานบ้านใหม่ม่วงก๋อนหมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 ก.พ. 2567]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักหมู่6
[31 ม.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาฌาปนกิจพร้อมห้องเก็บของฌาปนสถาน บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่4
[29 ม.ค. 2567]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแม่ไม่เข้า อังคณา บ้า.. 02 พ.ค. 66 221/1
ตาอายุครบ 70 ปี ยังไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพ.. อนุชิต 02 พ.ค. 66 174/1
ฉีดวัคซีนน้องหมา น้องแมวเมื่อไรคะ น้องมล 25 เม.ย. 66 160/1
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 390/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 419/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 618/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 385/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 394/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 385/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 362/2
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
วัดป่าเจริญธรรม
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
กาดร้อยสล่า
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS