ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 49 คน
สถิติวันนี้ 4436 คน
สถิติเดือนนี้ 37313 คน
สถิติปีนี้ 1444110 คน
สถิติทั้งหมด 8275219 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ท่านกำนันยุทธ คำแปง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[07 ธ.ค. 2564]
 
 
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมถพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[05 ธ.ค. 2564]
 
 
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นำโดยนางบุษบา ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน
[04 ธ.ค. 2564]
 
 
กิจกรรมมอบถุงขยะ ให้แก่ประธาน อสม.
กิจกรรมมอบถุงขยะ ให้แก่ประธาน อสม. เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม Big Cleaning ของแต่ละหมู่บ้าน ตำบลยุหว่า เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่ 7 ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงเรือน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน  และสถานที่ราชการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประจำเดือนเดือน ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565
[03 ธ.ค. 2564]
 
 
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เก็บขยะรอบอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม"
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เก็บขยะรอบอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม" เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
[03 ธ.ค. 2564]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า
[03 ธ.ค. 2564]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า
[25 พ.ย. 2564]
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
[10 พ.ย. 2564]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอความร่วมมือประชาชนตำบลยุหว่าทุกท่าน ที่เข้าใช้บริการจากส่วนงานของเทศบาลตำบลยุหว่า ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลยุหว่า
[05 พ.ย. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า
[05 พ.ย. 2564]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.180-05 โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)บ้านศาลาม.11
[24 ธ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[20 ต.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย 1/1 บ้านหนองหวาย ม.3 ต.ยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ต.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนซอย 14 และซอย7/1 บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่4 ตำบลยุหว่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ต.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระเบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย 9 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ต.ค. 2564]
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซ่อแซมถนนสายหลักและซอยในพื้นที่ตำบลยุหว่า จำนวน 9 หมู่บ้าน
[15 ต.ค. 2564]
ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[07 ต.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนสายหลัก1 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
[27 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนสายหลัก1 บ้านหใม่ม่วงก๋อน หมู่ที่7 ตำบลยุหว่า
[27 ก.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย9 ม.7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน
[27 ก.ย. 2564]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ีร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ.. กองกำลังพล.. 18 พ.ย. 64 22/0
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 96/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 250/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 85/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 78/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 75/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 75/2
สอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ Sekson 10 ม.ค. 64 85/4
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จะได้รับเงินเมื่อไร.. Soraya108 12 ธ.ค. 63 86/2
สามารถชำระค่าขยะออนไลน์ได้มั้ยคะ ทองอยู่ เร.. 04 ธ.ค. 63 65/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
กาดสล่า แม่ครูคำ
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com