ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 431 คน
สถิติเดือนนี้ 82037 คน
สถิติปีนี้ 505725 คน
สถิติทั้งหมด 8845988 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
ประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สิบตำรวจเอกหญิง พรรณทิพย์ โกสีห์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นางทองพูน มณีวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า ผู้อำนวยการกองการศึกษาและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ยุหว่า...
[23 พ.ค. 2565]
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่าดำเนินการ สำรวจพื้นที่ในตำบลยุหว่า ที่ได้รับผลกระทบ จากฝนตกหนักสะสม
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเยือนประชาชน และดำเนินการ สำรวจพื้นที่ในตำบลยุหว่า ที่ได้รับผลกระทบ จากฝนตกหนักสะสม เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และพบว่ามีหลายพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ จึงเร่งดำเนินการช่วยเหลือและบรร...
[22 พ.ค. 2565]
 
 
การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ วัดกิ่วแลหลวง
[20 พ.ค. 2565]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ฯ ม.4
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยร่วมกับหน่วยงานที่มาให้บริการประชาชน - ให้บริการตัดแต่งทรงผม โดยวิทยาลัยสารพัดช่าง เชียงใหม่ -ให้บริการตรวจเช็คสายตา โดยร้านเชียงใหม่วิชชั...
[20 พ.ค. 2565]
 
 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้กำลังใจคณะครูในวันเปิดเทอม
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้กำลังใจคณะครูในวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันแรก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนส...
[17 พ.ค. 2565]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
[17 พ.ค. 2565]
 
 
สงกรานต์นี้ จ่ายตลาด ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19
สงกรานต์นี้ จ่ายตลาด ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 เน้นย้ำมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัวนะค
[05 เม.ย. 2565]
 
 
โรคไข้เลือดออก

[05 เม.ย. 2565]
 
 
งดให้บริการชั่วคราว กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า
งดให้บริการชั่วคราวนะคะ แต่ยังสามารถชำระค่าธรรมเนียมขยะได้ที่ ติดต่อ เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 081-9604101
[23 มี.ค. 2565]
 
 
งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยุหว่า งดให้บริการ!! ชั่วคราว
งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยุหว่า งดให้บริการ!! ชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. - 1 เม.ย. 2565) โดยสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน ได้ที่ โทร. 1669 ทางเทศบาลตำบลยุหว่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 081-9604101
[23 มี.ค. 2565]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ลำเหมืองเลียบถนนซอย 9 หนองหวายเชื่อมบ้านกลาง
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย9 หนองหวายเชื่อมบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 พ.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองป่าจู้บ้านสันป่าตอง ม.1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารโดยการกั้นห้อง จำนวน 3 หมวดงาน สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 เม.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาฌาปนะกิจ ชนิดอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ฌาปนสถานบ้านกิ่วแลหลวง หมุ่4 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
[26 เม.ย. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ ชนิดอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ฌาปนสถานบ้านกิ่วแลหลวง หมู่4
[08 เม.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 เม.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[31 มี.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขร9723 เชียงใหม่
[24 มี.ค. 2565]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
เล่นง่าย ฝากไว้ ถอนไว เว็บมั่นคงต้อง UFA.. som 23 พ.ค. 65 1/0
UFALION168.com เว็ปที่น่าเชื่อถือที่สุดใ.. maria 17 พ.ค. 65 6/0
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 71/1
ีร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ.. กองกำลังพล.. 18 พ.ย. 64 208/0
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 160/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 348/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 155/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 133/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 128/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 130/2
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
กาดสล่า แม่ครูคำ
 
 
หลวงพ่อเพชร วัดหนองพันเงิน
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com