ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 1178 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30,774 ครั้ง
สถิติปีนี้ 178,337 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,669,637 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
กิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 23
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายนิพนธ์ จิตตปัญญา ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ เป็นหลักสูตร วัฒนธรรมและประเพณี วิชาเรียน การรับฟังความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น (ตำนานหลวงพ่อเพชร บ้านหนองพันเงิน) วิทยา...
[22 ก.ย. 2566]
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 3/2566
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 3/2566 (กรรมการใหม่) และมอบของที่ระลึกให้กับนางจิณณพัต สิงห์คำปุก เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[21 ก.ย. 2566]
 
 
ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตำบลยุหว่า (หนองสะเรียม) ณ ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลยุหว่า
[20 ก.ย. 2566]
 
 
ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตำบลยุหว่า (หนองสะเรียม)
วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายชยันต์ อภิวงค์งาม ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุหว่า และกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตำบลยุหว่า (หนองสะเรียม) ณ ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลยุหว่า
[20 ก.ย. 2566]
 
 
ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ศบกต)
วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ศบกต) ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง (ศศต.) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม) และอาสาสมัคร เกษตร (อกษ) ตำบลยุหว่า ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[20 ก.ย. 2566]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น
สะดวก รวดเร็ว ลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ตามขั้นตอนนี้เลยจ้าา
[20 ก.ย. 2566]
 
 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
[08 ก.ย. 2566]
 
 
การประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[01 ก.ย. 2566]
 
 
ภัยร้ายจากยุงลาย
ภัยร้ายจากยุงลาย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่างนี้ ...https://shorturl.asia/q4bLv ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
[15 ส.ค. 2566]
 
 
ประกาศ เทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
[08 ส.ค. 2566]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 ก.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด
[05 ก.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น)
[05 ก.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[31 ส.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 ส.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผร2213
[24 ส.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขร9723
[24 ส.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 44 ที่นั่งพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ส.ค. 2566]
ประกาศโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนซอย3เชื่อมซอย8/1 บ้่านหนองหวาย หมู่ที่3 ตำบลยุหว่า
[03 ส.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ก.ค. 2566]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแม่ไม่เข้า อังคณา บ้า.. 02 พ.ค. 66 92/1
ตาอายุครบ 70 ปี ยังไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพ.. อนุชิต 02 พ.ค. 66 67/1
ฉีดวัคซีนน้องหมา น้องแมวเมื่อไรคะ น้องมล 25 เม.ย. 66 59/1
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 305/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 360/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 544/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 312/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 306/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 278/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 280/2
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
กาดร้อยสล่า
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS