ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 487 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 27,443 ครั้ง
สถิติปีนี้ 215,919 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,021,234 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
งานสืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง ประจำปี 2567 19 มิ.ย. 67
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้านฯ ร่วมเดินขบวนเครือข่าย “สืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง” ประจำปี 2567เข้าสู่ข่วงดอกแก้ววัดป่าเจริญธรรม ในการนี้ นายมานิตย์ เขตสิทธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง ได้กล่าวรา...
[19 มิ.ย. 2567]
 
 
ข้าร่วมกิจกรรมงาน "สืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง" ประจำปี 2567
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน/กอง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงาน "สืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง" ประจำปี 2567 โดย สภาวัฒนธรรม อำเภอสันป่าตอง ณ ข่วงดอกแก้ว วัดป่าเจริญธรรม ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
[19 มิ.ย. 2567]
 
 
ประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2567 18 มิ.ย. 67
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหารฯ ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นายบุญเจือ เชียงบุญ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเขต1 และเขต 2 ผู้อำนวยการกองทุกกอง เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[18 มิ.ย. 2567]
 
 
เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกวดองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเภทเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2567
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกวดองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเภทเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2567 โดยเทศบาลตำบลยุหว่า เป็นตัวแทน ระดับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ผ่...
[18 มิ.ย. 2567]
 
 
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 ของชมรม อสม. บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ตำบลยุหว่า
วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธาน เปิดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 ของชมรม อสม. บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ตำบลยุหว่า ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดอนตัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบ...
[17 มิ.ย. 2567]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
โครงการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ ของโรงพยาบาลสันป่าตอง ณ ห้องประชุมอาคารรวมใจ
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายจรัส ชมภูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานเปิดโครงการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ ของโรงพยาบาลสันป่าตอง ณ ห้องประชุมอาคารรวมใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า
[18 มิ.ย. 2567]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับ โอน ข้าราชการ
เทศบาลตำบลยุหว่า รับ โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง - นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 081-9604101 ในวัน เวลา ราชการ
[18 มิ.ย. 2567]
 
 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลักด้านงานกีฬา ของเทศบาลตำบลยุหว่า
กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจำนวนกิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
[14 มิ.ย. 2567]
 
 
ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ และพระพุทธรูป ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และพระพุทธรูป ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดอุเม็ง
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล นางสาวหทัยกาญจณ์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ และพระพุทธรูป ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และพระพุทธรูป ประจำปีงบประมา...
[12 มิ.ย. 2567]
 
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติกิจการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567   http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3473_kidja67.pdf
[05 มิ.ย. 2567]
 
RSS ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP และข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.180-031 ถนนสายหลักบ้านดอนตัน ม.12 เชื่อมถนนเขตอบต.สันกลาง (E-bidding)
[30 เม.ย. 2567]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่6 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O14
[19 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O17
[19 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O16
[19 เม.ย. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรหมู่8)
[09 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านร้อง บริเวณลำเหมืองร้องถึงวัดต้นโชค
[09 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายCCTV ในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2567]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 เม.ย. 2567]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
แจ้ง ชำระภาษีท้องถิ่น ฃจร หนุนวง.. 04 พ.ค. 67 96/1
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแม่ไม่เข้า อังคณา บ้า.. 02 พ.ค. 66 315/1
ตาอายุครบ 70 ปี ยังไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพ.. อนุชิต 02 พ.ค. 66 223/1
ฉีดวัคซีนน้องหมา น้องแมวเมื่อไรคะ น้องมล 25 เม.ย. 66 196/1
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 432/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 452/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 659/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 416/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 425/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 453/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
กาดสล่า แม่ครูคำ
 
 
หลวงพ่อเพชร วัดหนองพันเงิน
 
 
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS