ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 85 คน
สถิติวันนี้ 4629 คน
สถิติเดือนนี้ 103145 คน
สถิติปีนี้ 1195178 คน
สถิติทั้งหมด 8026287 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
มอบถุงยังชีพ ห้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากท่าน สจ.สุริยนต์ ปันทะนะ สจ.เขต 1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[12 ต.ค. 2564]
 
 
เปิดร้านค้าชุมชน

[04 ต.ค. 2564]
 
 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตำบลยุหว่า กล่าวเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านดอนตัน
[15 ก.ย. 2564]
 
 
ประชุมหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระดับเทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 2/2564
- สถาณการณ์โควิด-19 ในตำบลยุหว่า - มาตรการ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศที่เกี่ยวข้อง - งบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรค - แนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
[15 ก.ย. 2564]
 
 
โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)
ท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานเปิดโครงการ (To be number one) บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
[14 ก.ย. 2564]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
[14 ต.ค. 2564]
 
 
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
[07 ต.ค. 2564]
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
[21 ก.ย. 2564]
 
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564
[16 ก.ย. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565
[10 ก.ย. 2564]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนสายหลัก1 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
[27 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนสายหลัก1 บ้านหใม่ม่วงก๋อน หมู่ที่7 ตำบลยุหว่า
[27 ก.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย9 ม.7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน
[27 ก.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย1/1 ม.3 บ้านหนองหวาย
[27 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่าขนาดกว้าง6.50เมตร ยาว24.00เมตรโดยรื้อกระเบื้องหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่ หนา5มล.และรื้อถอนรางระบายน้ำสำเร็จ(เดิม)ฯ
[20 ก.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9หมู่3
[16 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14 ก.ย. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กซ9 หมู่3 บ้านหนองหวาย
[13 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโคมถนนโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 50 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 ก.ย. 2564]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 47/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 197/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 74/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 67/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 58/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 62/2
สอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ Sekson 10 ม.ค. 64 71/4
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จะได้รับเงินเมื่อไร.. Soraya108 12 ธ.ค. 63 69/2
สามารถชำระค่าขยะออนไลน์ได้มั้ยคะ ทองอยู่ เร.. 04 ธ.ค. 63 46/1
ต้องขออนุญาตสร้างบ้านรึเปล่า คมกริช 24 พ.ย. 63 495382/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
กาดสล่า แม่ครูคำ
 
 
วัดป่าเจริญธรรม
 
 
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com