ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 8 คน
สถิติเดือนนี้ 109015 คน
สถิติปีนี้ 871462 คน
สถิติทั้งหมด 7702571 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
สิบตำรวจเอกหญิง พรรณทิพย์  โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น  และแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[05 พ.ค. 2564]
 
 
โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลยุหว่า โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำตำบล นักวิชาการเกษตรประจำตำบล ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง เป็นต้น ได้ดำเนินการออกประ...
[01 มี.ค. 2564]
 
 
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 2563
[19 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนโครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วัดมะกับตอง บ้านศาลาหมู่ที่ 11
[25 มิ.ย. 2563]
 
 
ประชุมชี้แจงโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
ประชุมชี้แจงโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ธ.ค. 2562]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอให้ประชาชน ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และการเปรียบเทียมความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเ
[29 ก.ค. 2564]
 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 64
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
[29 ก.ค. 2564]
 
 
โอวาทจากผู้นำศาสนา เนื่องใน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564
ในปีนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระ "การรักษาเบญจศีล ข้อที่ 5ให้บุคคลงดเว้นจากการดื่มสุราจะช่วยลดอัตราอาชญากรรมอุบัติเหตุ และเหตุไม่พึงประสงค์ต่างๆ ท่านทั้งหลายควรจะสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมา แล้วตั้งใจ งดเว้น การเสพสิ่งหล่านั้นให้ได้ โดยเด็ดขาด เพื่อเปิด โอกาสให้ตน มีกายและจิตสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ" อิสลาม ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และ ศาสนาชิกข์ ได้มอบโอวาทโดยมุ่งเน้นใ...
[25 ก.ค. 2564]
 
 
คู่มือ ชุมชนคนสู้เหล้า
[25 ก.ค. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
[28 มิ.ย. 2564]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบทะเบียนการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดเก็บขยะ พร้อมติดตั้งโปรแกรมในเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเป่าใบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ก.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย 9 บ้านหนองหวาย ม.3
[21 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนสายหลัก บ้านร้องหมู่ 8 เชื่อม บ้านสันป่าตอง หมู่1
[16 ก.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองสายหลักบ้านร้อง หมู่8 เชื่อม บ้านสันป่าตอง
[16 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ
[16 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ
[15 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย 1 หมู่ 6 บ้านหนองปึ๋ง
[13 ก.ค. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กซ9 หมู่3
[13 ก.ค. 2564]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 86/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 46/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 34/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 27/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 35/2
สอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ Sekson 10 ม.ค. 64 41/4
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จะได้รับเงินเมื่อไร.. Soraya108 12 ธ.ค. 63 41/2
สามารถชำระค่าขยะออนไลน์ได้มั้ยคะ ทองอยู่ เร.. 04 ธ.ค. 63 27/1
ต้องขออนุญาตสร้างบ้านรึเปล่า คมกริช 24 พ.ย. 63 255641/1
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ใช้เอกสารอะไรประกอบบ.. นางบุญศรี 12 พ.ย. 63 37/5
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
กาดสล่า แม่ครูคำ
 
 
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com