ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 319 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 34,671 ครั้ง
สถิติปีนี้ 186,649 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,991,964 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
โครงการควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ของชมรม อสม. เขต รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ของชมรม อสม. เขต รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า
[29 พ.ค. 2567]
 
 
ประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลตำบลยุหว่า
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[29 พ.ค. 2567]
 
 
มอบอุปกรณ์ล้อเข็น ให้กับ นางแสงทอง กันจินะ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นฯ
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นางจิดาภา ศรีบุญปวน สมาชิกสภา เขต1 พร้อมนักพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มอบอุปกรณ์ล้อเข็น ให้กับ นางแสงทอง กันจินะ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็น อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 398 หมู่ที่ 14 บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง ตำบลยุหว่า
[28 พ.ค. 2567]
 
 
โครงการการป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำในพื้นที่ ของชมรมอสม.บ้านกิ่วแลหลวง ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธาน เปิดโครงการการป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำในพื้นที่ ของชมรมอสม.บ้านกิ่วแลหลวง ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ยุหว่า
[28 พ.ค. 2567]
 
 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลยุหว่าครั้งที่2/2567
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลยุหว่าครั้งที่2/2567 และประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลยุ...
[28 พ.ค. 2567]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
[09 พ.ค. 2567]
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี (คนที่ 2)
[10 เม.ย. 2567]
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
[10 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567 ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3326_SATHA2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่าเรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. 2567  ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3325_RHARN2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
RSS ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP และข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.180-031 ถนนสายหลักบ้านดอนตัน ม.12 เชื่อมถนนเขตอบต.สันกลาง (E-bidding)
[30 เม.ย. 2567]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่6 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O14
[19 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O17
[19 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O16
[19 เม.ย. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรหมู่8)
[09 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านร้อง บริเวณลำเหมืองร้องถึงวัดต้นโชค
[09 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายCCTV ในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2567]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 เม.ย. 2567]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
แจ้ง ชำระภาษีท้องถิ่น ฃจร หนุนวง.. 04 พ.ค. 67 42/1
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแม่ไม่เข้า อังคณา บ้า.. 02 พ.ค. 66 300/1
ตาอายุครบ 70 ปี ยังไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพ.. อนุชิต 02 พ.ค. 66 211/1
ฉีดวัคซีนน้องหมา น้องแมวเมื่อไรคะ น้องมล 25 เม.ย. 66 186/1
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 424/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 443/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 650/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 407/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 416/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 441/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
หลวงพ่อเพชร วัดหนองพันเงิน
 
 
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS