ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 232 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 13,791 ครั้ง
สถิติปีนี้ 128,171 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,933,486 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567 12 เม.ย. 67
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า(ประธานในพิธี) คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน/กอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาล รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ณ สำนัก...
[12 เม.ย. 2567]
 
 
เปิดจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน/กอง พนักาน/เจ้าหน้าที่ เปิดจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 - 16 เมษายน 2567 ณ ด่านชุมชนบ้านร้อง ม.8 ร่วมกับ ฝ่ายปก...
[11 เม.ย. 2567]
 
 
" 10 เมษายน วันครอบครัวเกษตร "
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรายต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2567 " 10 เมษายน วันครอบครัวเกษตร " ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุหว่า
[10 เม.ย. 2567]
 
 
พิธีเปิดการใช้ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 108 - วัดศรีปันเงิน หมู่ที่ 11 (หน้าโรงพยาบาลสันป่าตอง) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.29 น. พิธีเปิดการใช้ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 108 - วัดศรีปันเงิน หมู่ที่ 11 (หน้าโรงพยาบาลสันป่าตอง) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า โดยมีนางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอสันป่าตอง กล่าวต้อนรับ ประธานฯ และนางนิดา ปินตา...
[09 เม.ย. 2567]
 
 
พิธีเปิดกิจกรรม Good stuff sanpatong festival (เทศกาลของดำอำเภอสันป่าตอง) ณ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถีอำเภอสันป่าตอง
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นางจิดาภา ศรีบุญปวน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ส.ต.อ.หญิงพรรทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอสันป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ คณะสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรร...
[09 เม.ย. 2567]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี (คนที่ 2)
[10 เม.ย. 2567]
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
[10 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567 ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3326_SATHA2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่าเรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. 2567  ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3325_RHARN2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.256 7 ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3321_bordak2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการก่อสร้างร้างระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา เลียบถนนสายหลัก บ้านอุเม็ง ม.5
[05 มี.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา เลียบถนนสายหลัก บ้านอุเม็งหมู่5โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
[05 มี.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนซอย 13 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่1
[13 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่14 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 ก.พ. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่14
[12 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน ทะเบียน 83-3082 เชียงใหม่
[12 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่6 ตำบลยุหว่า
[09 ก.พ. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น ม.6
[09 ก.พ. 2567]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าานสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่14 ตำบลยุหว่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายหลัก 2 บริเวณหน้าฌาปนสถานบ้านใหม่ม่วงก๋อนหมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 ก.พ. 2567]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแม่ไม่เข้า อังคณา บ้า.. 02 พ.ค. 66 273/1
ตาอายุครบ 70 ปี ยังไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพ.. อนุชิต 02 พ.ค. 66 193/1
ฉีดวัคซีนน้องหมา น้องแมวเมื่อไรคะ น้องมล 25 เม.ย. 66 172/1
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 405/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 427/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 632/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 394/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 403/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 414/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 374/2
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
หลวงพ่อเพชร วัดหนองพันเงิน
 
 
กาดร้อยสล่า
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS