ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 2343 คน
สถิติเดือนนี้ 15702 คน
สถิติปีนี้ 1281455 คน
สถิติทั้งหมด 11433053 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรีตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2566
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรีตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดโครงการดังน...
[01 มิ.ย. 2566]
 
 
รองนายกเทศมนตรี ต.ยุหว่า เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมกับ นายวีระยุทธ เยียดยอด นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาส...
[01 มิ.ย. 2566]
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/ 2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[08 พ.ค. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรี ต.ยุหว่า ร่วมจัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566
วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สตอ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทุกกองคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่าทุกท่าน เข้าร่วมโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมี “กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” บร...
[24 เม.ย. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรีต.ยุหว่า ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำหัวผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วย นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานป๋าเวณี “สระเกล้าดำหัว ป...
[16 เม.ย. 2566]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
มารู้จัก 10 เมนูเสี่ยง โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ &#128071;&#128071;&#128071;
มารู้จัก 10 เมนูเสี่ยง โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ด้วยความห่วงใยจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
[22 พ.ค. 2566]
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566
[19 พ.ค. 2566]
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
[28 เม.ย. 2566]
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
คลิกลิ้งค์ >> https://forms.gle/NhAtD4LmSGMLesMfA หรือ สแกน QR CODE
[11 เม.ย. 2566]
 
 
สถิติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี 2566
[05 เม.ย. 2566]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน (ทะเบียน กบ9407)
[11 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า
[10 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลม)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า หมายเลขทะเบียน 83-7596 (รถบรรทุกขยะเปียก)
[03 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตคอนกรีตคอนกรีต(โอเวอร์เลยื)พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่9
[01 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนนสายหลักบ้านดอนตัน ทางหลวงท้องถิ่น ชั้น5 รหัสสายทางที่ ชม.180-029 บ้านดอนตัน
[01 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย20 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่15ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกันจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมเผิวแอสฟัลท์ติกตอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านต้นผึ้ง หมู่9 ตำบลยุหว่า
[26 เม.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมขยายปีกเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านดอนตัน ทางถลว
[26 เม.ย. 2566]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแม่ไม่เข้า อังคณา บ้า.. 02 พ.ค. 66 25/1
ตาอายุครบ 70 ปี ยังไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพ.. อนุชิต 02 พ.ค. 66 28/1
ฉีดวัคซีนน้องหมา น้องแมวเมื่อไรคะ น้องมล 25 เม.ย. 66 18/1
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 270/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 311/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 496/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 273/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 267/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 238/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 246/2
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
กาดสล่า แม่ครูคำ
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
กาดร้อยสล่า
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS