ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 98 คน
สถิติวันนี้ 1055 คน
สถิติเดือนนี้ 57073 คน
สถิติปีนี้ 350313 คน
สถิติทั้งหมด 10501911 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
ทต.ยุหว่า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

[14 ม.ค. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรี ต.ยุหว่า เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตำบลยุหว่า (หนองสะเรียม) ตำบลยุหว่า

[06 ม.ค. 2566]
 
 
จนท.กองช่าง ทต.ยุหว่า ร่วมควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าสนามกีฬา บ้านดอนตัน ม.12
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าสนามกีฬา บ้านดอนตัน ม.12
[06 ม.ค. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 1/2566
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า ประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลดร้อนของเทศบาลตำบลยุหว่า และ กำหนดแผนการลงพื้นที่ทั้ง 14 หมู่บ้าน
[26 ธ.ค. 2565]
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบรูปเล่มธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ทต.ยุหว่า ฉบับที่ 1 ปี 2565
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบรูปเล่มธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ทต.ยุหว่า ฉบับที่ 1 ปี 2565 ให้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ เป็นตัวแทนหมู่บ้านรับมอบ ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญว่า ด้วยระบบสุขภาพ เทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ธ.ค. 2565]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
[02 ก.พ. 2566]
 
 
ตรวจสอบสิทธิโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยตนเอง (Self Service)
ตรวจสอบสิทธิโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยตนเอง (Self Service)  ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ ✅เข้าสู่ระบบที่ URL http://csgcheck.dcy.go.th ✅สแกน QR code นี้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน...
[31 ม.ค. 2566]
 
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 093-1385005
[31 ม.ค. 2566]
 
 
5 กลุ่มคนที่ไม่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566
5 กลุ่มคนที่ไม่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 093-1385005
[27 ม.ค. 2566]
 
 
4 กลุ่มที่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566
4 กลุ่มที่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 093-1385005
[27 ม.ค. 2566]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
[01 ก.พ. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1
[31 ม.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ
[30 ม.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่นและการชำระค่าธรรมเนียม ตามโครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนแบบเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 ม.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยยนต์ของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน2 เครื่อง
[27 ม.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[03 ม.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนซอย 3 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่15 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21 ธ.ค. 2565]
ประกาศผลารตรวจสอบมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ดดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ ถนนสายหลัก2 เชื่อมถนนซอย17 หมู่15 หนองสะเรียม ตำบลยุหว่า
[08 ธ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดรื้อถอนถนน คสล ที่ชำรุดที่แตกร้าวและทรุดตัวพร้อมขนทิ้ง บ้านหใม่ม่วงก๋อนหมู่7
[06 ธ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายหลักบ้านใหม่ม่วงก๋อนหมู่7 ทางเข้าหมู่บ้าน
[06 ธ.ค. 2565]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 223/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 277/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 450/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 241/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 223/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 209/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 212/2
สอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ Sekson 10 ม.ค. 64 247/4
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จะได้รับเงินเมื่อไร.. Soraya108 12 ธ.ค. 63 377/2
สามารถชำระค่าขยะออนไลน์ได้มั้ยคะ ทองอยู่ เร.. 04 ธ.ค. 63 246/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
หลวงพ่อเพชร วัดหนองพันเงิน
 
 
กาดร้อยสล่า
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com