ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 2880 คน
สถิติเดือนนี้ 104653 คน
สถิติปีนี้ 630569 คน
สถิติทั้งหมด 8970832 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการ กองการศึกษา เทศบาลตำบล ยุหว่า ผอ.บุญษบา ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลยุหว่า 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเดินขบวนเริ่มจากบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 บ้านศาลา หมู่ที่ 11 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 และร่วม...
[28 มิ.ย. 2565]
 
 
โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านกับการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วัน จันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า กล่าวเปิดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านกับการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 จัดฝึกอบรม ณ เทศบาลตำบลยุหว่า และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ของผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน...
[27 มิ.ย. 2565]
 
 
โครงการเฝ้า ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านศาลา หมู่ที่ 11
วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายธีระพงค์ กอนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เปิดโครงการเฝ้า ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 มิ.ย. 2565]
 
 
ครงการ งบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (มะเร็งเต้านมฯ) ของบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ วงค์สอน เลขานุการนายก เป็นประธานเปิดโครงการ งบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (มะเร็งเต้านมฯ) ของบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[26 มิ.ย. 2565]
 
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตำบลยุหว่า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ สิบตำรวจเอกหญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลยุหว่า เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตำบลยุหว่า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
[24 มิ.ย. 2565]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
การแจ้งประเมินภาษี และชำระภาษี
การแจ้งประเมินภาษีและชำระภาษี กำหนดระยะเวลาเดิม เมษายน - มิถุนายน2565 กำหนดระยะเวลาใหม่ กรกฎาคม – กันยายน2565 ผ่อนชำระภาษี กำหนดระยะเวลาเดิม เมษายน - มิถุนายน2565 กำหนดระยะเวลาใหม่ กรกฎาคม – กันยายน2565
[24 มิ.ย. 2565]
 
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
[17 พ.ค. 2565]
 
 
สงกรานต์นี้ จ่ายตลาด ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19
สงกรานต์นี้ จ่ายตลาด ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 เน้นย้ำมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัวนะค
[05 เม.ย. 2565]
 
 
โรคไข้เลือดออก

[05 เม.ย. 2565]
 
 
งดให้บริการชั่วคราว กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า
งดให้บริการชั่วคราวนะคะ แต่ยังสามารถชำระค่าธรรมเนียมขยะได้ที่ ติดต่อ เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 081-9604101
[23 มี.ค. 2565]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านร้องหมู่8 2.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวตและส่งส่งผู้สูงอายุตำบลยุหว่า หมู่1
[02 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟเพื่อติดตั้งจุดสำหรับติดตั้งพัดลม โทรทัศน์ และ โปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายหลักบ้านกลางเชื่อมถนนซอย พื้นที่ บ้านกลาง หมู่2 ถนนซอย 3 และ ถนนซอย4 จำนวน 2 แห่ง
[29 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ลำเหมืองเลียบถนนซอย 9 หนองหวายเชื่อมบ้านกลาง
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย9(สายบ้านหนองหวายเชื่อมบ้านกลาง) หมู่3 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว40เมตร สูง2.30เมตร พร้อมราวกันตก
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ท่อเหลี่ยมคสล.ลำเหมืองป่าจู้) ม.1
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองป่าจู้ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย9 หนองหวายเชื่อมบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 พ.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองป่าจู้บ้านสันป่าตอง ม.1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวัดอุณภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10 พ.ค. 2565]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 88/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 177/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 365/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 173/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 148/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 143/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 145/2
สอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ Sekson 10 ม.ค. 64 155/4
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จะได้รับเงินเมื่อไร.. Soraya108 12 ธ.ค. 63 321/2
สามารถชำระค่าขยะออนไลน์ได้มั้ยคะ ทองอยู่ เร.. 04 ธ.ค. 63 157/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
กาดร้อยสล่า
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com