ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 94 คน
สถิติวันนี้ 2440 คน
สถิติเดือนนี้ 154405 คน
สถิติปีนี้ 1071971 คน
สถิติทั้งหมด 9412235 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
จนท.กองช่างเทศบาลต.ยุหว่า ควบคุมการดำเนินงานเทปูนคอนกรีตบ่อพักท่อระบายน้ำ บ้านหนองปึ๋ง ม.6
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลยุหว่า ควบคุมการดำเนินงานเทปูนคอนกรีตบ่อพักท่อระบายน้ำ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6
[21 ก.ย. 2565]
 
 
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1 นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.หางดง จ.เชียงใหม่
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้จัดสรรให้โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1 นำโดยนางบุษบา ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมประจำฐาน ดังนี้ 2. ฐานม้าแคระ
[21 ก.ย. 2565]
 
 
จนท.กองช่างเทศบาลตำบลยุหว่า ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของไหล่ทางถนนเลียบลำหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านร้อง ม.8
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลยุหว่า ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของไหล่ทางถนนเลียบลำหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านร้อง หมู่ที่ 8 เพื่อดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมในลำดับต่อไป
[21 ก.ย. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมลงนาม MOU ในการร่วมดำเนินงานบริการวิชาการระหว่าง อปท. เพื่อต่อยอด ส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบริการวิชาการ (MOU) ในการร่วมดำเนินงานด้านบริการระหว่างหน่วยงานเมืองเทศบาล เทศบาลตำบล องค์การบริการส่วนตำบล เพื่อต่อยอดส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป พร้อมทั้งนี้มีกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี2565 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[20 ก.ย. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนมอบถุงพระราชทานฯ
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้ นายธีระพงค์ กอนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบถุงพระราชทาน ให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นแหนน้อย ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
[20 ก.ย. 2565]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับ โอน ย้าย พนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เปิดรับ โอน ย้าย พนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยสามารถติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 081-9604101 หรือ 053-311115 ในวันและเวลาราชการ
[24 ส.ค. 2565]
 
 
การชำระภาษี ประจำปี 2565
งานจัดเก็บภาษี กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า ขอแชร์ข้อมูลดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการชำระภาษี สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link: https://www.facebook.com/TaxBugnoms/videos/459504599168815 ขอขอบคุณคลิปจาก เพจ : TaxBugnoms จ้าาา
[08 ส.ค. 2565]
 
 
โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) โรคนี้พบมากในประเทศแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก กาบอง ไลบีเรีย ไนจีเรีย และเซียร์ราลีโอน เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae ติดโรคจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วน การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่า หรือกินเนื้อสัตว์ที่ปรุ...
[01 ส.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับโอนย้ายพนักงานราชการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 081-9604101 Line id : 0819604101
[22 ก.ค. 2565]
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า
[19 ก.ค. 2565]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเลียบถนนสายหลักบ้านใหม่ม่วงก๋อน หมุ่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
[15 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชืือมทาง ถนนซอย 4 บ้านดอนตัน หมู่12
[13 ก.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 4 หมู่12
[13 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 ก.ย. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเลียบถนนสายหลัก บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า จำนวน1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงานจำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ
[07 ก.ย. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 4 บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ตำบลยุหว่า
[07 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอย จำนวน 6 รายการ
[06 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 11 จุด และจ้างเหมาติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องประชุม
[29 ส.ค. 2565]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
queenclub88จีคลับ สล็อต มือถือ sa vip เค.. queen club.. 26 ก.ย. 65 1/0
queenclub88จีคลับ สล็อต มือถือ sa vip เค.. queen club.. 24 ก.ย. 65 1/0
queenclub88จีคลับ สล็อต มือถือ sa vip เค.. queen club.. 23 ก.ย. 65 1/0
สล็อต ทดลองเล่นฟรี ถอนได้ เทรด queenclub(.. 22 ก.ย. 65 7/0
เว็บพนันบาคาร่า sa gaming เครดิต ฟรี 100 queenclub8.. 21 ก.ย. 65 3/0
ufa poseidon99 คาสิโนออนไลน์ เว็บตรง queenclub8.. 20 ก.ย. 65 3/0
pg slot ฝาก20รับ100 สล็อต666 queenclub8.. 19 ก.ย. 65 2/0
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 143/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 215/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 399/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
กาดสล่า แม่ครูคำ
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
กาดร้อยสล่า
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com