ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- แผนการปฏิบัติราชการ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
***
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 4177 คน
สถิติเดือนนี้ 108796 คน
สถิติปีนี้ 734392 คน
สถิติทั้งหมด 7565501 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
สิบตำรวจเอกหญิง พรรณทิพย์  โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น  และแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[05 พ.ค. 2564]
 
 
โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลยุหว่า โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำตำบล นักวิชาการเกษตรประจำตำบล ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง เป็นต้น ได้ดำเนินการออกประ...
[01 มี.ค. 2564]
 
 
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 2563
[19 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนโครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วัดมะกับตอง บ้านศาลาหมู่ที่ 11
[25 มิ.ย. 2563]
 
 
ประชุมชี้แจงโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
ประชุมชี้แจงโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ธ.ค. 2562]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก...
[24 มิ.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์ขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 มิ.ย. 2564]
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2564
[18 มิ.ย. 2564]
 
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
[17 มิ.ย. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น
[20 พ.ค. 2564]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่2 ตำบลยุหว่า
[15 มิ.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่2
[15 มิ.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบ ถนนซอย13 หมู่7
[15 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบถนน ซอย13 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่7
[15 มิ.ย. 2564]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนนซอย7 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่1
[24 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราเชื่อมทางถนนซอย 9 บ้านร้อง หมู่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24 พ.ค. 2564]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 53/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 31/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 23/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 19/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 26/2
สอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ Sekson 10 ม.ค. 64 32/4
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จะได้รับเงินเมื่อไร.. Soraya108 12 ธ.ค. 63 29/2
สามารถชำระค่าขยะออนไลน์ได้มั้ยคะ ทองอยู่ เร.. 04 ธ.ค. 63 20/1
ต้องขออนุญาตสร้างบ้านรึเปล่า คมกริช 24 พ.ย. 63 147835/1
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ใช้เอกสารอะไรประกอบบ.. นางบุญศรี 12 พ.ย. 63 25/5
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
หลวงพ่อเพชร วัดหนองพันเงิน
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com