ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 79 คน
สถิติวันนี้ 4591 คน
สถิติเดือนนี้ 26862 คน
สถิติปีนี้ 280803 คน
สถิติทั้งหมด 7111912 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558
กองการศึกษาฯ  เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558  เพื่อจะได้นำไปถวายยังวัดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[23 ก.ค. 2558]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า  นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  ทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ  สวนสัตว์เชียงใหม่
[20 ก.ค. 2558]
 
 
ศึกษาดูงานตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศน์ ECO VILLAGE กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศน์ ECO VILLAGE กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้นำชุมชนตำบลยุหว่า ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ค. 2558  ณ  จังหวัดลำปาง  พะเยา  เชียงราย
[20 ก.ค. 2558]
 
 
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ.สุโขทัย
เทศบาลตำบลยุหว่า  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สุโขทัย  ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
[30 มิ.ย. 2558]
 
 
ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าเพชร บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานงานเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าเพชร  บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 ต.ยุหว่า
[19 มิ.ย. 2558]
 
 
การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน  ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 14 หมู่บ้าน  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  (ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน)
[17 มิ.ย. 2558]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ม.6 และ ม.7
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้ออกให้บริการ และพบปะประชาชน  บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  และบ้านใหม่ม่วงก๋อน  หมู่ที่  7   ร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชน ในการให้บริการ
[17 มิ.ย. 2558]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
เทศบาลจัดทำโครงการอบรมสัมมนาเพื่อศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  ระหว่างวันที่ 26 - 30 พ.ค. 2558  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า หัวข้อการอบรม ดังนี้ 1. "ศักยภาพและความพร้อมของ อปท. ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" 2. " การประหยัดพลังงานไฟฟ้า" 3. "การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม" 4. "เศรษฐก...
[15 มิ.ย. 2558]
 
 
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2558  เพื่อสระเกล้าดำหัว ผู้สูงอายุตำบลยุหว่า  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า  และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว
[22 เม.ย. 2558]
 
 
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[03 เม.ย. 2558]
 
 
วัน อปพร. ประจำปี 2558 และทำบุญอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[30 มี.ค. 2558]
 
 
มอบวุฒิบัตรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557
[30 มี.ค. 2558]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นรวมใจต้านภัยยาเสพติดอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2558 ณ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่
[25 มี.ค. 2558]
 
 
วันสตรีสากล ประจำปี 2558
[25 มี.ค. 2558]
 
 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โดยได้ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จากหน่วยงานต่างๆ
[25 มี.ค. 2558]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com