ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 68 คน
สถิติวันนี้ 4640 คน
สถิติเดือนนี้ 26911 คน
สถิติปีนี้ 280852 คน
สถิติทั้งหมด 7111961 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
กิจกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
กิจกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในวันที่ 11-14 มีนาคม 2562
[11 มี.ค. 2562]
 
 
ศึกษาดูงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนาฯ
ศึกษาดูงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ฯ จังหวัดเพชรบุรีแก่แกนนำสุขภาพ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดูแลสุขภาพประชาชน ของแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน วันที่ 7 – 9  มีนาคม 2562
[07 มี.ค. 2562]
 
 
อบรมให้ความรู้ แก่แกนนำสุขภาพฯ
อบรมให้ความรู้ แก่แกนนำสุขภาพ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดูแลสุขภาพประชาชน ของแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน
[06 มี.ค. 2562]
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ฯ
[04 มี.ค. 2562]
 
 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[28 ก.พ. 2562]
 
 
อบรมเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้หลัก 3R และการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์
อบรมเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้หลัก 3R และการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม บ้านหนองหวาย ตามโครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข
[22 ก.พ. 2562]
 
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.4 บ้านกิ่วแลหลวง
[15 ก.พ. 2562]
 
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองหวาย
[13 ก.พ. 2562]
 
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.2 บ้านกลาง
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำ/ทำบทวนแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) นำโดยนายเวศม์ โกฏิแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผอ. หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
[11 ก.พ. 2562]
 
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.1 บ้านสันป่าตอง
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำ/ทำบทวนแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) นำโดยนายเวศม์ โกฏิแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สมาชิก สภาคณะผู้บริหาร ผอ. หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
[06 ก.พ. 2562]
 
 
การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลยุหว่า ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ ที่ 27มกราคม 2562
[26 ม.ค. 2562]
 
 
ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบบ้านดงอินตา ฯ
ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบบ้านดงอินตา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตามโครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข วันที่ 18 มกราคม 2562
[18 ม.ค. 2562]
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการ คุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวิตมีสุข ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 กิจกรรมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า และกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ
[18 ม.ค. 2562]
 
 
อบรมคณะกรรมการคุ้มบ้าน ตามโครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข
อบรมคณะกรรมการคุ้มบ้าน ตามโครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข วันที่ 17 มกราคม 2562  ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[17 ม.ค. 2562]
 
 
สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในตำบลยุหว่า และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในตำบลยุหว่า และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในวันที่ 4-14 ธันวาคม 2561
[04 ธ.ค. 2561]
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com