ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 2843 คน
สถิติเดือนนี้ 24202 คน
สถิติปีนี้ 271206 คน
สถิติทั้งหมด 5747355 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน  ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 14 หมู่บ้าน  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  (ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน)
[17 มิ.ย. 2558]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ม.6 และ ม.7
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้ออกให้บริการ และพบปะประชาชน  บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  และบ้านใหม่ม่วงก๋อน  หมู่ที่  7   ร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชน ในการให้บริการ
[17 มิ.ย. 2558]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
เทศบาลจัดทำโครงการอบรมสัมมนาเพื่อศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  ระหว่างวันที่ 26 - 30 พ.ค. 2558  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า หัวข้อการอบรม ดังนี้ 1. "ศักยภาพและความพร้อมของ อปท. ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" 2. " การประหยัดพลังงานไฟฟ้า" 3. "การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม" 4. "เศรษฐก...
[15 มิ.ย. 2558]
 
 
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2558  เพื่อสระเกล้าดำหัว ผู้สูงอายุตำบลยุหว่า  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า  และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว
[22 เม.ย. 2558]
 
 
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[03 เม.ย. 2558]
 
 
วัน อปพร. ประจำปี 2558 และทำบุญอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[30 มี.ค. 2558]
 
 
มอบวุฒิบัตรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557
[30 มี.ค. 2558]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นรวมใจต้านภัยยาเสพติดอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2558 ณ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่
[25 มี.ค. 2558]
 
 
วันสตรีสากล ประจำปี 2558
[25 มี.ค. 2558]
 
 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โดยได้ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จากหน่วยงานต่างๆ
[25 มี.ค. 2558]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับการตรวจประเมินการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
[25 มี.ค. 2558]
 
 
การแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลยุหว่า ประจำปี 2558   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ม.ค. - 1 ก.พ. 2558   ณ สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่  โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายชนะ แพ่งพิบูลย์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
[03 ก.พ. 2558]
 
 
การมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  อ.เวศม์  โกฏิแก้ว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมากชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ใหญ่บ้าน  ให้ทำการมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า  จำนวน  14  หมู่บ้าน
[19 ม.ค. 2558]
 
 
โครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  สภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดโครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557    ระหว่างวันที่ 22 - 27 ธันวาคม 2557  ณ  วัดกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4  ตำบลยุหว่า
[09 ม.ค. 2558]
 
 
การอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2558
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัด อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2558   ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 โดยมีเทศบาลตำบลยุหว่า  เทศบาลตำบลสันผักหวาน  และอบต.แม่ตื่น  ร่วมศึกษาดูงานยัง  ศูนย์เรียนรู้วัดเขาน้อย , วิทยาลัยพลังงานท...
[08 ม.ค. 2558]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com