ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 86 คน
สถิติวันนี้ 4585 คน
สถิติเดือนนี้ 26856 คน
สถิติปีนี้ 280798 คน
สถิติทั้งหมด 7111907 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559  ณ  ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[28 ต.ค. 2559]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำ โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559  ณ  กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  และ โบทานิครีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
[23 ก.ย. 2559]
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเทศนาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 16 กันยายน 2559  ณ วัดอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า
[23 ก.ย. 2559]
 
 
คก.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ อำเภอสันป่าตอง  ออกพบปะประชาชน และออกให้บริการ แก่ประชาชนตำบลยุหว่า  บ้านศาลา หมู่ที่  11  และหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน ร่วมออกให้บริการดังกล่าว
[13 ก.ย. 2559]
 
 
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการตำบลยุหว่า ครั้งที่ 5
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำ โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการตำบลยุหว่า ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมอาคารรวมใจ โรงพยาบาลสันป่าตอง
[12 ก.ย. 2559]
 
 
โครงการหนูน้อยฟันสวย
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[08 ก.ย. 2559]
 
 
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำ โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[01 ก.ย. 2559]
 
 
โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2559  วันที่ 27 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมี นายสมบัติ เฟื่องปรางค์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นประธาน  และบรรยายในหัวข้อ "แนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
[27 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า ปีงบประมาณ 2559
[26 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้ประสบภัย
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำ "โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้ประสบภัย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวกับกฎหมายการประกันภัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชน"
[25 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2559
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำ "โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2559" (สำหรับประปาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการกับเทศบาลตำบลยุหว่า  จำนวน  8  หมู่บ้าน) ได้แก่  บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ,บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ,บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ,บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ,บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ,บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ,บ้านร้อง หมู่ที่ 8 และบ้านดอนตัน หมู่ที่ 12  และได้มอ...
[24 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรม "โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่  10  สิงหาคม  2559   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 ส.ค. 2559]
 
 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559   ณ  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[15 ส.ค. 2559]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมรณรงค์การลงประชามติ 7 สิงหา
[05 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำ "โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวตำบลยุหว่า"  ในวันที่  27  กรกฏาคม  2559  ณ  บริเวณศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า  ถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่  4  บ้านกิ่วแลหลวง  ตำบลยุหว่า
[29 ก.ค. 2559]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com