ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 2269 คน
สถิติเดือนนี้ 68998 คน
สถิติปีนี้ 1044299 คน
สถิติทั้งหมด 7875408 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
- รายงานการประชุมสภา
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 (978 KB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 (1.62 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 (1.96 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 (1.88 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 (2.36 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 (942 KB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2563 (1.38 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 (635 KB.)
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (479 KB.)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (449 KB.)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (672 KB.)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 (556 KB.)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (610 KB.)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (772 KB.)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (669 KB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3/2563 (307 KB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2563 (301 KB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 (230 KB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 (2.01 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 (897 KB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6/2562 (1.78 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5/2562 (1.19 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2562 (1.52 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 (685 KB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 (2.67 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 (1.02 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 (892 KB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 (1.83 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (1.13 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัญแรก ครั้งที่ 2/2562 (1.64 MB.)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 (1.06 MB.) 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com