ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ชำระภาษี
- ชำระค่าธรรมเนียมขยะ
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 468 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 18,648 ครั้ง
สถิติปีนี้ 252,348 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,057,663 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
 
 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (767 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (336 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 (71 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 5,000 (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ2567 (55 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 (15 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (402 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 (247 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 5,000 (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ2567 (60 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 (365 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน2566 (216 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 (215 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 (290 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (265 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 5,000 (ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ2566 (1.72 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (902 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 5,000 (ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ2566 (1.74 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (2.53 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (2.18 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 (842 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 5,000 (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ2566 (1.84 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 (1.20 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (485 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (262 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 5,000 (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ2566 (1.69 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2565 (1.93 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน2565 (898 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (244 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.65 (2.09 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค65 (4.23 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (2.46 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.65 (1.23 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.65 (1.26 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.65 (774 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 5,000 (ไตรมาส 2) (1.71 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.65 (1.12 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65 (1.78 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.65 (1.32 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 5,000 (ไตรมาส 1) (849 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64 (1.20 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.64 (863 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.64 (1.71 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 (2.50 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (1.80 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (2.25 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (2.87 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (1.47 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 (1.52 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (868 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (1.31 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (1.83 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (654 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (920 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (900 KB.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563 (สขร.เมษายน 2563) (1.03 MB.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563(สขร.พฤษภาคม 2563) (113 KB.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2563 (180 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 12-2563 (654 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 6-2563 (180 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 5-2563 (113 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 4-2563 (1.03 MB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 3-2563 (100 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 2-2563 (207 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 1-2563 (145 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS