ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 2231 คน
สถิติเดือนนี้ 68961 คน
สถิติปีนี้ 1044262 คน
สถิติทั้งหมด 7875371 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
 
 

1. การมอบหมายหน้าที่

- การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2189_1.PDF

การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2563

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2190_2.PDF

การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกองคลัง

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2191_3.PDF

- การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกองช่าง

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2192_4.PDF

- มอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในหน่วยงานกองการศึกษา

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2193_5.PDF

- การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2194_6.PDF


2. การมอบหมายอำนาจ

- มอบหมายอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่าปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2195_7.PDF

มอบหมายอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่าปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2196_8.PDF

3. การรักษาราชการแทน

- แต่งตั้งหัวหน้าส่วน-ผู้อำนวยการกองรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า 

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2197_9.PDF

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2198_10.PDF

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2199_11.PDF

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2200_12.PDF

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2201_13.PDF

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1290_2202_14.PDF 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com