ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 70 คน
สถิติวันนี้ 5032 คน
สถิติเดือนนี้ 27303 คน
สถิติปีนี้ 281244 คน
สถิติทั้งหมด 7112353 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มสตรีตำบลยุหว่า ด้วยวิถีพอเพียง "ตามรอยพ่อ"
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำ โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มสตรีตำบลยุหว่า ด้วยวิถีพอเพียง "ตามรอยพ่อ" โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่สตรีตำบลยุหว่า  หมู่ที่  1-15  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยได้บรรยายในหัวข้อ ดังนี้ - บรรยายหัวข้อ โครงการพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  โครงการเฉลิมพระเกียรติ  และโครงการในพระราชดำริ (โดย น.ส.จุไรพร  แก...
[30 ม.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กอนุบาล "ค่ายส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนอนุบาล"
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กอนุบาล กิจกรรมค่ายส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนอนุบาล  โดยแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น  4  ฐาน ฐานที่  1  คุณธรรม จริยธรรม  ณ  วัดมะกับตอง ฐานที่  2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อุ้ยสอนหลาน ฐานที่  3  ภาษาอังกฤษน่ารู้  จากครูเจ้าของภาษา ฐานที่  4  โตไปไม่โกง 
[26 ม.ค. 2560]
 
 
โรงพยาบาลสันป่าตอง ออกมาบริการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า
โรงพยาบาลสันป่าตอง  ออกบริการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ม.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560"  เมือวันที่ 14 มกราคม 2560  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยุหว่า  นำโดย อ.เวศม์ โกฏิแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่  โดยภายในงานมีการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า  พร้อมด้วยหน่วยงานภาค...
[16 ม.ค. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  วันที่ 5 มกราคม 2560  ณ  ศาลาวัดสันป่าตอง  บ้านสันป่าตอง  หมู่ที่  1  ตำบลยุหว่า  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมออกให้บริการประชาชน
[09 ม.ค. 2560]
 
 
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560
[04 ม.ค. 2560]
 
 
การรณรงค์การรับชำระภาษี ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า ออกเดินรณรงค์การรับชำระภาษี ประจำปี 2560  ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[16 ธ.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  และเก็บขยะ  บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม เทศบาลตำบลยุหว่า
[07 ธ.ค. 2559]
 
 
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 ณ  ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[06 ธ.ค. 2559]
 
 
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village)
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village)  ณ เทศบาลตำบลยุหว่า โดยได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 4 มิติ ได้แก่   - มิติที่  1  เมืองแห่งต้นไม้   - มิติที่  2  เมืองไร้มลพิษ   - มิติที่  3  เมืองพิชิตพลังงา...
[01 ธ.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดเก็บขยะบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม และบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  และตัดแต่งกิ่งไม้ในจุดที่อันตราย
[22 พ.ย. 2559]
 
 
ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"  ณ  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[22 พ.ย. 2559]
 
 
โครงการ Big Cleanning Day
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำโครงการ Big Cleanning Day  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยได้กำหนดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
[18 พ.ย. 2559]
 
 
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำเดือน พ.ย. 2559
[11 พ.ย. 2559]
 
 
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
อำเภอสันป่าตอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559  ณ วัดกิ่วแลหลวง หมู่ที่  4  ตำบลยุหว่า  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี
[01 พ.ย. 2559]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com