ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 1176 คน
สถิติเดือนนี้ 25493 คน
สถิติปีนี้ 272497 คน
สถิติทั้งหมด 5748646 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัด "พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลยุหว่า และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า
[22 มิ.ย. 2560]
 
 
เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่าได้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตำบลยุหว่า  ตั้งอยู่ ณ  บ้านสันป่าตอง  หมู่ที่  1  ตำบลยุหว่า  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ์  เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ  โดยภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตำบลยุหว่ามีฐานเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้  -    &nbs...
[20 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง ปี 2560
คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดทำโครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง ปี 2560  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2560  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านโป่ง
[08 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน "หลักสูตรการสอนสาธิตการผลิตบำรุงรักษาและการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน"
กองช่างจัดทำโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน "หลักสูตรการสอนสาธิตการผลิตบำรุงรักษาและการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ณ เทศบาลตำบลยุหว่าและประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ตำบลยุหว่า
[07 มิ.ย. 2560]
 
 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[06 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ English Camp 2017
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ English Camp 2017 ให้กับเด็กนักเรียน อนุบาลตำบลยุหว่า และโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[06 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[05 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลยุหว่า โดยออกพบปะ ประชาชน ให้ความรู้ และออกให้บริการ ในด้านต่างๆ
[02 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรม "สอนการทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ" จำนวน 4 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบหนู และบาน ดอกลิลลี่ ดอกพุดตาน ...
[31 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2560กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่าประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560
[30 พ.ค. 2560]
 
 
การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง
การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง ณ วัดกิ่วแลหลวงเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2560 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้านบ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ที่ได้หมดวาระลง
[28 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา “ด้วยผญาของดีบ้านเฮา”
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา “ด้วยผญาของดีบ้านเฮา” จัดโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่าตำบลยุหว่าอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ด้วยผญาของดีบ้านเฮาจำนวน  3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4,11,19 พฤษภาคม 2560 ณ วัดสันป่าตอง หมู่ที่ 1 วัดศรีเกิด หมู่ที่ 8 และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า หมู่ที่ 4
[19 พ.ค. 2560]
 
 
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560
ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยุหว่าร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลยุหว่าและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลยุหว่า ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2560 - 5 พฤ...
[05 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 5)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติประจำปี 2560 (ครั้งที่ 5)
[03 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา "ด้วยพญาของดีบ้านเฮา"
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลตำบลยุหว่าจัดทำโครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา จัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนองค์ความรู้ ด้านผู้สูงอายุตำบลยุหว่า และจัดทำระบบข้อมูลณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[27 เม.ย. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com