ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 2867 คน
สถิติเดือนนี้ 104640 คน
สถิติปีนี้ 630556 คน
สถิติทั้งหมด 8970819 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการ กองการศึกษา เทศบาลตำบล ยุหว่า ผอ.บุญษบา ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลยุหว่า 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเดินขบวนเริ่มจากบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 บ้านศาลา หมู่ที่ 11 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 และร่วม...
[28 มิ.ย. 2565]
 
 
โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านกับการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วัน จันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า กล่าวเปิดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านกับการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 จัดฝึกอบรม ณ เทศบาลตำบลยุหว่า และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ของผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน...
[27 มิ.ย. 2565]
 
 
โครงการเฝ้า ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านศาลา หมู่ที่ 11
วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายธีระพงค์ กอนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เปิดโครงการเฝ้า ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 มิ.ย. 2565]
 
 
ครงการ งบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (มะเร็งเต้านมฯ) ของบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ วงค์สอน เลขานุการนายก เป็นประธานเปิดโครงการ งบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (มะเร็งเต้านมฯ) ของบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[26 มิ.ย. 2565]
 
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตำบลยุหว่า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ สิบตำรวจเอกหญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลยุหว่า เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตำบลยุหว่า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
[24 มิ.ย. 2565]
 
 
ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายธีระพงค์ กอนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สิบตำรวจเอกหญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 ...
[24 มิ.ย. 2565]
 
 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดอุเม็ง หมู่ที่ 5
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ วงค์สอน  เลขานุการนายก และ นายวิโรจน์ ใหม่ใจ ที่ปรึกษานายก เข้าร่วมเปิดงาน เดินขบวนรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นหมู่บ้าน) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยุหว่า ตำรวจ สท. อสม. ผู้นำชุมชน ...
[24 มิ.ย. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้นายธีระพงค์ กอนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นำตัวแทนชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ตำบลยุหว่า ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ และ รพ.สันป่าตอง เข้าร่วมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
[15 มิ.ย. 2565]
 
 
รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำความสะอาด ศาลาฌาปนสถาน บ้านหนองปึ๋ง
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำความสะอาด ศาลาฌาปนสถาน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบ้านแม
[15 มิ.ย. 2565]
 
 
รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เยี่ยม ศูนย์ ศพก. ต.ยุหว่า เพื่อพบปะสมาชิก ศพก.
วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เยี่ยม ศูนย์ ศพก. ต.ยุหว่า เพื่อพบปะสมาชิก ศพก. ในการเตรียมต้อนรับคณะศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ตำบลยุหว่า
[14 มิ.ย. 2565]
 
 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ เปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า
[12 มิ.ย. 2565]
 
 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกดทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ใหม่ใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ม. ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า
[12 มิ.ย. 2565]
 
 
ครงการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสธ. (มะเร็งเต้านมฯ)
วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตบลยุหว่า เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสธ. (มะเร็งเต้านมฯ) ของบ้านร้อง หมู่ที่ 8 ณ ร.ร.ต้นโชค
[12 มิ.ย. 2565]
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ลานหน้าวัดอุเม็ง
[11 มิ.ย. 2565]
 
 
ประชุมทำการเลือกตั้งคณะกรรมการประปา
วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ดำเนินการประชุมทำการเลือกตั้งคณะกรรมการประปา ณ ลานหน้าวัดอุเม็ง
[11 มิ.ย. 2565]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com