ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 104 คน
สถิติวันนี้ 1023 คน
สถิติเดือนนี้ 57041 คน
สถิติปีนี้ 350281 คน
สถิติทั้งหมด 10501879 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
ทต.ยุหว่า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

[14 ม.ค. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรี ต.ยุหว่า เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตำบลยุหว่า (หนองสะเรียม) ตำบลยุหว่า

[06 ม.ค. 2566]
 
 
จนท.กองช่าง ทต.ยุหว่า ร่วมควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าสนามกีฬา บ้านดอนตัน ม.12
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าสนามกีฬา บ้านดอนตัน ม.12
[06 ม.ค. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 1/2566
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า ประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลดร้อนของเทศบาลตำบลยุหว่า และ กำหนดแผนการลงพื้นที่ทั้ง 14 หมู่บ้าน
[26 ธ.ค. 2565]
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบรูปเล่มธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ทต.ยุหว่า ฉบับที่ 1 ปี 2565
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบรูปเล่มธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ทต.ยุหว่า ฉบับที่ 1 ปี 2565 ให้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ เป็นตัวแทนหมู่บ้านรับมอบ ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญว่า ด้วยระบบสุขภาพ เทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ธ.ค. 2565]
 
 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ทต.ยุหว่า ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองคลังเทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 80 รายการโดยวิธีการประมูลขายทอดตลาดด้วยวาจา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในการประมูลจำนวน 3 ท่าน โดยราคารวมที่เสนอขั้นต่ำในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงิน 3,473.-บาท โดยผู้ชนะการเสนอร...
[26 ธ.ค. 2565]
 
 
พิธีปิดการแข่งขันเรือพาย 5 ฝีพาย ประจำปีงบประมาณ 2566
วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า กำนันตำบลยุหว่า ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน คณะครู นักเรียนกีฬาพายเรือ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนตำบลยุหว่าและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีปิด การแข่งขันเรือพาย 5 ฝีพาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม เทศ...
[25 ธ.ค. 2565]
 
 
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2566
วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า กำนันตำบลยุหว่า ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาค ประชาชนตำบลยุหว่าและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งข...
[25 ธ.ค. 2565]
 
 
การแข่งขันเรือพาย 5 ฝีพาย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15บ้านหนองหวาย หมู่ 3บ้านกลาง หมู่ 2ทีมไหวเวิ้ง เทศบาลตำบลยุหว่าและจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.
[24 ธ.ค. 2565]
 
 
ทต.ยุหว่า มอบของขวัญนักเรียน ในกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
23 ธันวาคม 2565  1
[23 ธ.ค. 2565]
 
 
การประชุมโครงการแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชน ประชาชน ต.ยุหว่า
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เปิดการประชุมโครงการแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2566 และโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[22 ธ.ค. 2565]
 
 
กิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10
“หมี่น้ำเมี่ยง” และนอกจากนี้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้สูงอายุด้วย
[22 ธ.ค. 2565]
 
 
นายกเทศมานตรีตำบลยุหว่า มอบรูปเล่มธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ เทศบาลตำบลยุหว่า ฉบับที่ 1 ปี 2565
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมานตรีตำบลยุหว่า มอบรูปเล่มธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ เทศบาลตำบลยุหว่า ฉบับที่ 1 ปี 2565 ให้แก่ สสอ. /อสม.เขต รพ.สันป่าตอง/ประธานชมรมผู้สูงอายุ และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลยุหว่า เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมนูญว่า ด้วยระบบสุขภาพ เทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห...
[23 พ.ย. 2565]
 
 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬาตำบลยุหว่า
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายธีระพงค์ กอนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สตอ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายอนุสิทธิ ปันดี เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬาตำบล ณ ห้องประชุมคณะผู้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[11 พ.ย. 2565]
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอนของรร.ผู้สูงอายุเทศบาลยุหว่า
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สตอ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน นอกสถานที่ ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย ศพก.) สวนครูธีรศักดิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง...
[10 พ.ย. 2565]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com