ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 860 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 40,035 ครั้ง
สถิติปีนี้ 71,727 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,877,042 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การอบรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
[23 ก.พ. 2567]
 
 
การอบรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า

[22 ก.พ. 2567]
 
 
การอบรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตปัญญา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
[22 ก.พ. 2567]
 
 
ผ้าป่าสามัคคี รร.อนุบาลทต.ยุหว่า 15 ก.พ. 67
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางกัลยา ปัญญาวัฒน์ธนกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า พร้อมนักเรียน คณะครู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมะกับตอง ชมรมผู้ปก...
[15 ก.พ. 2567]
 
 
นายกรับกายอุปกรณ์ เพื่อยกคุณภาพชีวิตผู้พิการ 14 ก.พ. 67
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เข้ารับกายอุปกรณ์ รถเข็น จำนวน 5 คัน ไม้เท้าก้านเดียว จำนวน 5 ชิ้น ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพของชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลยุหว่าให้ดีขึ้น
[14 ก.พ. 2567]
 
 
นายกรับงบประมาณอนุมัติการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ 14 ก.พ. 67
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เข้ารับเงินอุดหนุนและรับเช็ค เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด
[14 ก.พ. 2567]
 
 
นายกร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ "พื้นที่หนองเย็นสาธารณะประโยชน์" ต.ยุหว่า ณ อำเภอสันป่าตอง 13 ก.พ. 67
,ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ "พื้นที่หนองเย็นสาธารณะประโยชน์" ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ณ อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่หนองเย็น ม.13 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
[13 ก.พ. 2567]
 
 
ตั้งธรรมหลวงเทศน์มาชาติล้านนาเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 10 ก.พ. 67
วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า (ประธานในพิธี) คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เขต 1 และเขต 2 ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน นักเ...
[10 ก.พ. 2567]
 
 
กิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7-2567 9 ก.พ. 67
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า(ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ) เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีการให้รู้ในหัวข้อ “การบริโภคอาหารให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรค NCDs สำหรับผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย...
[09 ก.พ. 2567]
 
 
ประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2567 5 ก.พ. 67
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหารฯ ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นายบุญเจือ เชียงบุญ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเขต1 และเขต 2 เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า ทั้งนี้ร่วมต้อนรับ นายฐนะรักษ์ บุญธิมา น...
[05 ก.พ. 2567]
 
 
กรมหนึ่งกรมเดียว กลมเกลียวสันป่าตอง ครั้งที่ 2 27 ม.ค. 67
วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา “กรมหนึ่งกรมเดียว กลมเกลียวสันป่าตองสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ***กิจกรรมแข่งขันกีฬา อาทิ*** 1. เปตอง (ประเภททีมชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ...
[27 ม.ค. 2567]
 
 
กิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6-2567 26 ม.ค. 67
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า(ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ) ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีกิจกรรมจับฉลากเพื่อมอบของขวั...
[26 ม.ค. 2567]
 
 
การดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
การดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
[26 ม.ค. 2567]
 
 
โครงการออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธาน เปิดโครงการออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยุหว่า กลุ่มผู้ออกกำลังกาย และ อสม.ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[24 ม.ค. 2567]
 
 
นายกฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในกิจกรรม Day Camp เดย์แคมป์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง 23 ม.ค. 67
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในกิจกรรม Day Camp เดย์แคมป์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1 และโรงเรียนเ...
[23 ม.ค. 2567]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS