ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 2291 คน
สถิติเดือนนี้ 69020 คน
สถิติปีนี้ 1044321 คน
สถิติทั้งหมด 7875430 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตำบลยุหว่า กล่าวเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านดอนตัน
[15 ก.ย. 2564]
 
 
ประชุมหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระดับเทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 2/2564
- สถาณการณ์โควิด-19 ในตำบลยุหว่า - มาตรการ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศที่เกี่ยวข้อง - งบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรค - แนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
[15 ก.ย. 2564]
 
 
โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)
ท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานเปิดโครงการ (To be number one) บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
[14 ก.ย. 2564]
 
 
การประชุมสภา เทศบาลตำบลยุหว่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564
การประชุมสภา เทศบาลตำบลยุหว่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2
[13 ก.ย. 2564]
 
 
การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา
นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[13 ก.ย. 2564]
 
 
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะความผิดปกติในการมองเห็นของผู้สูงอายุ เขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกิ่วแลหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ รับมอบแว่นสายตา
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะความผิดปกติในการมองเห็นของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ รับมอบแว่นสายตา สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลยุหว่า
[09 ก.ย. 2564]
 
 
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะความผิดปกติในการมองเห็นของผู้สูงอายุ ตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการ เขตโรงพยาบาลสันป่าตอง ตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[08 ก.ย. 2564]
 
 
ตรวจประเมินสถานประกอบการ ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564 ศปก.ตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง รพ.สปต. รพสต.บ้านกิ่วแลหลวง ออกพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
[04 ก.ย. 2564]
 
 
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และมอบถุงยังชีพ ชุดทำความสะอาดช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งกักตัว 14 วัน
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย ท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สิบตำรวจเอกหญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และมอบถุงยังชีพ ชุดทำความสะอาดช่วยเหลือประชาชน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
[02 ก.ย. 2564]
 
 
มอบของบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลยุหว่า โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของบริจาค จาก คุ้มพระศิวะเทพ โดยอาจารย์เทพ วรมัน
นำโดย ท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมตรวจจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลยุหว่า โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของบริจาค
[31 ส.ค. 2564]
 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 4/2564
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง ประธานกองทุน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 4/2564
[30 ส.ค. 2564]
 
 
ตรวจเยี่ยม ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และมอบถุงยังชีพ ชุดทำความสะอาด ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งกักตัว 14 วัน (ผุ้มีความเสี่ยงสูง)
นำโดย ท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ร่วมกับ รพ. สต. บ้านกิ่วแลหลวง ผู้นำชุมชน บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 พื้นที่บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
[28 ส.ค. 2564]
 
 
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564
วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ส.ค. 2564]
 
 
การประชุม ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีก่อสร้างรั้วลวดหนามกลางถนน สาธารณประโยชน์ฯ บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า
ดำเนินการประชุม ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีก่อสร้างรั้วลวดหนามกลางถนน
[25 ส.ค. 2564]
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า และสิบตำรวจเอกหญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล นำพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยุหว่า ปลูกต้นขนุน บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ)
[20 ส.ค. 2564]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com