ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 72 คน
สถิติวันนี้ 2289 คน
สถิติเดือนนี้ 15649 คน
สถิติปีนี้ 1281402 คน
สถิติทั้งหมด 11433000 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรีตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2566
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรีตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดโครงการดังน...
[01 มิ.ย. 2566]
 
 
รองนายกเทศมนตรี ต.ยุหว่า เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมกับ นายวีระยุทธ เยียดยอด นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาส...
[01 มิ.ย. 2566]
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/ 2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[08 พ.ค. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรี ต.ยุหว่า ร่วมจัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566
วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สตอ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทุกกองคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่าทุกท่าน เข้าร่วมโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมี “กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” บร...
[24 เม.ย. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรีต.ยุหว่า ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำหัวผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วย นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานป๋าเวณี “สระเกล้าดำหัว ป...
[16 เม.ย. 2566]
 
 
ทต.ยุหว่า จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน/กอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาล รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่ากล่าวรายงานการจัดทำ...
[12 เม.ย. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรี ต.ยุหว่า เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะความผิดปกติในการมองเห็นของผู้สูงอายุตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2566

[11 เม.ย. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรี ต.ยุหว่า เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.ยุหว่า
วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหารฯ สตอ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นายบุญเจือ เชียงบุญ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเขต1 และเขต 2 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะจัดขึ้นตลอดเดือนเมษายนนี้ อาทิ การแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่เวรบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ปร...
[07 เม.ย. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรี ต.ยุหว่า มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้ผู้ป่วยเรื้อรัง ม.4 บ้านกิ่วแลหลวง
วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยุหว่า นางสาวอัจฉรา แก้วดี นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุคคลากรการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ร่วมแจกหน้ากากอนามัย N95 ให้กับผู้ป่วยเรื้อรัง หมู่ที่ 4...
[07 เม.ย. 2566]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน/กอง พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 รวมทั้งหน่วยงานรัฐ ...
[04 เม.ย. 2566]
 
 
นายกเทศมนตรี ต.ยุหว่า ร่วมแสดงความยินดีกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน

[03 เม.ย. 2566]
 
 
พิธี เปิดงาน " Libraryintheforestwla " ห้องสมุดในป่า
วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมพิธี เปิดงาน " Libraryintheforestwla " ห้องสมุดในป่า ณ ห้องสมุดในป่า บ้านหนองปึ๋งหมู่ที่ 6 ตำบลยุหว่า
[01 เม.ย. 2566]
 
 
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ ณ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 และบ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สตอ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ ณ บ้านหนองปึ๋ง ...
[31 มี.ค. 2566]
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลสุขภาวะผู้สูงอายุ ระดับบุคคลและครอบครัว TCNAP RECAP และ TCNAP Plus
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 g;]k 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานเปิด การประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลสุขภาวะผู้สูงอายุ ระดับบุคคลและครอบครัว TCNAP RECAP และ TCNAP Plus ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีวิทยากรจากเทศบาลสองแคว บรรยายใ...
[31 มี.ค. 2566]
 
 
เยี่ยมชมและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สิบตำรวจเอกหญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการ นิเทศการจัดการศึกษา นำโดยนายบุญชนะ มรกตวิจิตรการ ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ได้เยี่ยมชมและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย
[30 มี.ค. 2566]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS