ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งผลการอนุมัติใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ประมวลจริยธรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 112 คน
สถิติเดือนนี้ 10420 คน
สถิติปีนี้ 77499 คน
สถิติทั้งหมด 4211468 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 053-355266 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง ปี 2560
คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดทำโครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง ปี 2560  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2560  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านโป่ง
[08 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน "หลักสูตรการสอนสาธิตการผลิตบำรุงรักษาและการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน"
กองช่างจัดทำโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน "หลักสูตรการสอนสาธิตการผลิตบำรุงรักษาและการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ณ เทศบาลตำบลยุหว่าและประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ตำบลยุหว่า
[07 มิ.ย. 2560]
 
 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[06 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ English Camp 2017
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ English Camp 2017 ให้กับเด็กนักเรียน อนุบาลตำบลยุหว่า และโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[06 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[05 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลยุหว่า โดยออกพบปะ ประชาชน ให้ความรู้ และออกให้บริการ ในด้านต่างๆ
[02 มิ.ย. 2560]
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรม "สอนการทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ" จำนวน 4 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบหนู และบาน ดอกลิลลี่ ดอกพุดตาน ...
[31 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2560กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่าประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560
[30 พ.ค. 2560]
 
 
การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง
การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง ณ วัดกิ่วแลหลวงเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2560 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้านบ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ที่ได้หมดวาระลง
[28 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา “ด้วยผญาของดีบ้านเฮา”
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา “ด้วยผญาของดีบ้านเฮา” จัดโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่าตำบลยุหว่าอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ด้วยผญาของดีบ้านเฮาจำนวน  3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4,11,19 พฤษภาคม 2560 ณ วัดสันป่าตอง หมู่ที่ 1 วัดศรีเกิด หมู่ที่ 8 และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า หมู่ที่ 4
[19 พ.ค. 2560]
 
 
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560
ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยุหว่าร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลยุหว่าและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลยุหว่า ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2560 - 5 พฤ...
[05 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 5)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติประจำปี 2560 (ครั้งที่ 5)
[03 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา "ด้วยพญาของดีบ้านเฮา"
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลตำบลยุหว่าจัดทำโครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา จัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนองค์ความรู้ ด้านผู้สูงอายุตำบลยุหว่า และจัดทำระบบข้อมูลณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[27 เม.ย. 2560]
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2560
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยุหว่าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง  อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลยุหว่า และอาสาสมัครป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำ และลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2560 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[27 เม.ย. 2560]
 
 
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่   24   เมษายน   2560 เทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดโครงการวันเทศบาล   ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ภายในงานมีกิจกรรมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัม...
[24 เม.ย. 2560]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com