ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 33 คน
สถิติวันนี้ 5899 คน
สถิติเดือนนี้ 66940 คน
สถิติปีนี้ 66940 คน
สถิติทั้งหมด 8407203 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานฯ
ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถานศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษา นิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ผู้อำนวยการหทัยกาญจน์ สุริยะมล สถานศึกษาฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
[24 ม.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัวเนื่องจากโควิด บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน
[24 ม.ค. 2565]
 
 
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัวเนื่องจากโควิด บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน
[20 ม.ค. 2565]
 
 
การประชุมคณะกรรมการคุ้มบ้าน ตำบลยุหว่า
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนายนิพนธ์ จิตตปัญญา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เทศบาลตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19)
เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2565]
 
 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า จัดส่งเอกสาร และเก็บเงินออมรอบเดือนมกราคม 2565
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า ณ บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2565]
 
 
ท่านนายก นิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
นิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือ โดย คณะกรรมการเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
[19 ม.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบล ยุหว่า มอบคำสั่งกักตัวและชุดทำความสะอาด ให้แก่ ผู้กักตัว บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล ยุหว่าร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ผู้นำชุมชน อสม.  บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า มอบคำสั่งกักตัวและชุดทำความสะอาด ให้แก่ ผู้กักตัวจำนวน 2 คน
[19 ม.ค. 2565]
 
 
การประชุม เพื่อกำหนดแนวทางจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าที่สาธารณะ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ,นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายก ตำบลยุหว่า, พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมร่วมกับ หมู่ที่ 15 เพื่อกำหนดแนวทางจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าที่สาธารณะ
[19 ม.ค. 2565]
 
 
การให้ความรู้ และสาธิตการสอน "ฤาษีดัดตน" ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลยุหว่า
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เทศบาลตำบลยุหว่า
[19 ม.ค. 2565]
 
 
การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี ตำบลยุหว่า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
[18 ม.ค. 2565]
 
 
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัวเนื่องจากโควิด
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี ผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัวเนื่องจากโควิด บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4, บ้านอุเม็ง
[18 ม.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า สอบสวนโรค กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 จำนวน 1 ราย ยินยอมกักตัวรวมจำนวน 10 คน เชื่อมต่อบ้านร้อง หมู่ที่ 8 อีก 2 คน
[18 ม.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่ามอบหนังสือกักตัว และมอบชุดทำความสะอาดฯ
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี มอบชุดทำความสะอาด แนะทำผู้ถูกกักตัวจำนวน 2 หลังคา ผู้กักตัว 8 คน
[18 ม.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ดำเนินการออกหนังสือคำสั่งกักตัวผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดในตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ผู้นำชุมชน อสม หมู่ที่ 4 ผู้กักตัว 5 ราย, หมู่ที่5 ผู้ถูกกักตัว 1ราย, หมู่ที่ 6 ผู้กักตัว 3 ราย
[17 ม.ค. 2565]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com