ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 61 คน
สถิติวันนี้ 4620 คน
สถิติเดือนนี้ 26891 คน
สถิติปีนี้ 280832 คน
สถิติทั้งหมด 7111942 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า
โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า (การฝึกปฏิบัติการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 
[11 ก.ย. 2557]
 
 
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประจำปี 2557   เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และการอบรมการสื่อสารภาษาจีน  ให้กับกลุ่มแกะสลักไม้ตำบลยุหว่า
[10 ก.ย. 2557]
 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2557
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2557  (เรียนภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่  3  กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
[20 ส.ค. 2557]
 
 
โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 3
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2557  ณ  โรงพยาบาลสันป่าตอง
[19 ส.ค. 2557]
 
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อำเภอสันป่าตอง
[15 ส.ค. 2557]
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  ประจำปี พ.ศ.2557  โดยมีกิจกรรมออกกำลังกายของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า  และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น จำนวน 14 หมู่บ้าน
[15 ส.ค. 2557]
 
 
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
[14 ส.ค. 2557]
 
 
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ซูอควาเรียม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการทัศนศักษานอกสถานที่  ณ  สวนสัตว์ซูอควาเรียม  สวนสัตว์เชียงใหม่
[14 ส.ค. 2557]
 
 
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557
อบรมหลักสูตร "การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่"  และ หลักสูตร "การให้ความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น" ระหว่างวันที่  29 - 30 ก.ค. 2557
[14 ส.ค. 2557]
 
 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ศูนย์เทศบาลตำบลยุหว่า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  ได้จัดทำโครงการ "ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it centre)  ศูนย์เทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อให้บริการในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  และมอเตอร์ไซต์ และอื่นๆ  ณ  เทศบาลตำบลยุหว่า
[14 ส.ค. 2557]
 
 
พิธีสมโภชต้นเทียนพรรษา
[23 ก.ค. 2557]
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยอาจารย์เวศม์ โกฏิแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่  และประชาชนในพื้นที่  ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา  และพิธีสมโภชเทียนพรรษา  
[23 ก.ค. 2557]
 
 
โครงการอบรมสร้างลักษณะที่ดี และการปลูกฝังด้านคุณธรรม "ฉันเป็นคนดี" ประจำปี 2557
โครงการอบรมการเสริมสร้างลักษณะที่ดี  และการปลูกฝังด้านคุณธรรม  "ฉันเป็นคนดี"  ประจำปีงบประมาณ 2557  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2557  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีครอบครัวในชุมชน  จำนวน  14  หมู่บ้าน    เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. การปลูกฝังด้านคุณธรรม "ฉันเป็นคนดี"  โดยพระธนาวรรณ์เตช ปโญ (วันหัวริน  ...
[01 ก.ค. 2557]
 
 
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และจัดเวทีกิจกรรมค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  และจัดเวทีกิจกรรมค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2557  
[01 ก.ค. 2557]
 
 
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน ประจำปี 2557 บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน  ประจำปี 2557   บ้านกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4   เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2557   เวลา 9.00 -12.00 น.
[01 ก.ค. 2557]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com