ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 9 คน
สถิติเดือนนี้ 24326 คน
สถิติปีนี้ 271330 คน
สถิติทั้งหมด 5747479 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า วันที่ 1 ธันวาคม 2556
[06 ธ.ค. 2556]
 
 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เมื่อวันที่่  24  พฤศจิกายน  2556   ร่วมกับ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยฯ  สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  พลเมืองอาสาประชาธิปไตย   โดยทำการเดินรณรงค์การเลือกตั้งฯ ในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า  จำนวน  14  หมู่บ้าน
[03 ธ.ค. 2556]
 
 
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลยุหว่า , เทศบาลตำบลบ้านแม  และ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก   ได้จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี  วันที่  19  พ.ย. 2556   ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่   เพื่อให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
[20 พ.ย. 2556]
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
[08 พ.ย. 2556]
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เขตเลือกตั้งที่ 1
[08 พ.ย. 2556]
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เขตเลือกตั้งที่ 2
[08 พ.ย. 2556]
 
 
ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช
ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน  ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช  ณ  ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[02 พ.ย. 2556]
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า  เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจแก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง
[12 มิ.ย. 2556]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556
อบต.ยุหว่า จัดทำ โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ"ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"  และเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดในที่ชุมชน"
[12 มิ.ย. 2556]
 
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
[12 มิ.ย. 2556]
 
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชนหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
อบต.ยุหว่า  ดำเนินการออกประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2556  ในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า  จำนวน 14 หมู่บ้าน
[22 พ.ค. 2556]
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า ต้อนรับคณะดูงานจาก สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า  ต้อนรับคณะดูงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ  โดยประธานชมรมผู้สูงอายุ  7  จังหวัดภาคเหนือ  และภาคกลาง บางส่วน  จำนวน 90 คน   โดยมีท่านปลัดอำเภอสันป่าตอง ว่าที่ร้อยตรีกนก ตัณฑเสน  ,ส.ส. นพคุณ รัฐผไท  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ยุหว่า  ให้การต้อนรับ ร่วมกับ โรงเรียน กศน. ,โรงพยาบาลสันป่าตอง,
[22 พ.ค. 2556]
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2556
อบต.ยุหว่า  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2556 "หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ"  ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2556   ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[22 พ.ค. 2556]
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
อบต.ยุหว่า  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2556   เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข และแมว  ในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า
[22 พ.ค. 2556]
 
 
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
อบต.ยุหว่า  ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  ให้กับ อปพร.ตำบลยุหว่า  และ อปท.ในอำเภอสันป่าตอง
[22 พ.ค. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com