ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 80 คน
สถิติวันนี้ 4804 คน
สถิติเดือนนี้ 27075 คน
สถิติปีนี้ 281017 คน
สถิติทั้งหมด 7112126 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับการตรวจประเมินการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
[25 มี.ค. 2558]
 
 
การแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลยุหว่า ประจำปี 2558   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ม.ค. - 1 ก.พ. 2558   ณ สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่  โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายชนะ แพ่งพิบูลย์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
[03 ก.พ. 2558]
 
 
การมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  อ.เวศม์  โกฏิแก้ว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมากชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ใหญ่บ้าน  ให้ทำการมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า  จำนวน  14  หมู่บ้าน
[19 ม.ค. 2558]
 
 
โครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  สภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดโครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557    ระหว่างวันที่ 22 - 27 ธันวาคม 2557  ณ  วัดกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4  ตำบลยุหว่า
[09 ม.ค. 2558]
 
 
การอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2558
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัด อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2558   ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 โดยมีเทศบาลตำบลยุหว่า  เทศบาลตำบลสันผักหวาน  และอบต.แม่ตื่น  ร่วมศึกษาดูงานยัง  ศูนย์เรียนรู้วัดเขาน้อย , วิทยาลัยพลังงานท...
[08 ม.ค. 2558]
 
 
การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2558 ประเภทชุมชนทั่วไป เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  โดย นายชำนาญ ประกายสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มสรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2558  ประเภทชุมชนทั่วไป เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า   โดย นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายเวศม์  โกฏิแก้ว  ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกั...
[08 ม.ค. 2558]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  11  บ้านศาลา  และใกล้เคียงได้รับบริการในด้านต่างๆ  ของเทศบาล  โดยร่วมกับอำเภอสันป่าตอง  ในการออกหน่วยบริการอำเภอสันป่าตองยิ้มเคลื่อนที่ ในหลายหน่วยงานออกมาให้บริการ
[08 ม.ค. 2558]
 
 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มหกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา คืนความสุขให้ประชาชน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ณ อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม เทศบาลตำบลยุหว่า  ดำเนินการโดย ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง (ศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา อำเภอสันป่าตอง) ร่วมกับเทศบาลตำบลยุหว่า
[08 ม.ค. 2558]
 
 
งานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
[08 ม.ค. 2558]
 
 
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรม
[22 ธ.ค. 2557]
 
 
กิจกรรม "ตลาดนัดขยะ หมู่ 9 และหมู่ 15"
[09 ธ.ค. 2557]
 
 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557  "ฮ่วมใจ๋สืบสาน ต๋ำนานยี่เป็ง"  โดยท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายเวศม์  โกฏิแก้ว  พร้อมด้วยคณะบริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภา  ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประธานสภาวัฒนธรรมตำบลยุห...
[12 พ.ย. 2557]
 
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[23 ต.ค. 2557]
 
 
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
[20 ก.ย. 2557]
 
 
"หัตถกรรมของดี ตำบลยุหว่า" ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำโครงการหัตถกรรมของดีตำบลยุหว่า ประจำปี 2557 โดยท่านรองผู้ว่าฯ นายนาวิน สินธุสอาด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
[12 ก.ย. 2557]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com