ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 67 คน
สถิติวันนี้ 69 คน
สถิติเดือนนี้ 42947 คน
สถิติปีนี้ 125501 คน
สถิติทั้งหมด 5601650 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า วันที่ 1 ธันวาคม 2556
[06 ธ.ค. 2556]
 
 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เมื่อวันที่่  24  พฤศจิกายน  2556   ร่วมกับ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยฯ  สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  พลเมืองอาสาประชาธิปไตย   โดยทำการเดินรณรงค์การเลือกตั้งฯ ในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า  จำนวน  14  หมู่บ้าน
[03 ธ.ค. 2556]
 
 
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลยุหว่า , เทศบาลตำบลบ้านแม  และ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก   ได้จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี  วันที่  19  พ.ย. 2556   ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่   เพื่อให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
[20 พ.ย. 2556]
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
[08 พ.ย. 2556]
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เขตเลือกตั้งที่ 1
[08 พ.ย. 2556]
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เขตเลือกตั้งที่ 2
[08 พ.ย. 2556]
 
 
ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช
ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน  ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช  ณ  ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[02 พ.ย. 2556]
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า  เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจแก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง
[12 มิ.ย. 2556]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556
อบต.ยุหว่า จัดทำ โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ"ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"  และเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดในที่ชุมชน"
[12 มิ.ย. 2556]
 
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
[12 มิ.ย. 2556]
 
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชนหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
อบต.ยุหว่า  ดำเนินการออกประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2556  ในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า  จำนวน 14 หมู่บ้าน
[22 พ.ค. 2556]
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า ต้อนรับคณะดูงานจาก สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า  ต้อนรับคณะดูงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ  โดยประธานชมรมผู้สูงอายุ  7  จังหวัดภาคเหนือ  และภาคกลาง บางส่วน  จำนวน 90 คน   โดยมีท่านปลัดอำเภอสันป่าตอง ว่าที่ร้อยตรีกนก ตัณฑเสน  ,ส.ส. นพคุณ รัฐผไท  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ยุหว่า  ให้การต้อนรับ ร่วมกับ โรงเรียน กศน. ,โรงพยาบาลสันป่าตอง,
[22 พ.ค. 2556]
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2556
อบต.ยุหว่า  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2556 "หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ"  ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2556   ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[22 พ.ค. 2556]
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
อบต.ยุหว่า  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2556   เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข และแมว  ในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า
[22 พ.ค. 2556]
 
 
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
อบต.ยุหว่า  ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  ให้กับ อปพร.ตำบลยุหว่า  และ อปท.ในอำเภอสันป่าตอง
[22 พ.ค. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com