ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 414 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 27,370 ครั้ง
สถิติปีนี้ 215,846 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,021,161 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
- แผนป้องกันการทุจริต
 
 


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (437 KB.)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566- 2570 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (326 KB.)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลยุหว่าประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (372 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลยุหว่าประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (712 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า (1.00 MB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลยุหว่า (684 KB.)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (408 KB.)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) (372 KB.)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2566 (69 KB.)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า (53 KB.)
ประกาศ เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)) (396 KB.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) (405 KB.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (410 KB.)
รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (355 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (850 KB.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) (400 KB.)
รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) (355 KB.)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (397 KB.)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (392 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (927 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS