ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 312 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 15,780 ครั้ง
สถิติปีนี้ 287,353 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,778,653 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ - ร่วมลงนามถวายพระพร - ร่วมบริจาค อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อเติมตู้ปันสุข ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 - ร่วมเก็บขยะ บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
[04 มิ.ย. 2563]
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า
[19 พ.ค. 2563]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563
[01 พ.ค. 2563]
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
[30 เม.ย. 2563]
 
 
ให้บริการ รถยนต์ส่วนกลาง รับ-ส่ง ไปโรงพยาบาล
เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ขอเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้เข้าข่าย/ผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้บริการ รถยนต์ส่วนกลาง รับ-ส่ง ไปโรงพยาบาล โทร. 061-2718338 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
[27 เม.ย. 2563]
 
 
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
[13 เม.ย. 2563]
 
 
หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ, หนังสือรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร
[01 เม.ย. 2563]
 
 
ภดส. 3 ยุหว่า
[31 มี.ค. 2563]
 
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดิน (ภ.ด.ส.3)
[31 มี.ค. 2563]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า
[27 มี.ค. 2563]
 
 
COVID-19 Publisher
[25 มี.ค. 2563]
 
 
COVID-19
[24 มี.ค. 2563]
 
 
ลานกีฬา ในตำบลยุหว่า
[23 มี.ค. 2563]
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[10 มี.ค. 2563]
 
 
รับโอนพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
[06 มี.ค. 2563]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS