ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 227 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 13,786 ครั้ง
สถิติปีนี้ 128,166 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,933,481 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า  เทศบาลตำบลยุหว่า เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ในระดับ ดีเยี่ยม จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ณ ห้องแชฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมี นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ในนา...
[16 ธ.ค. 2565]
 
 
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 093-1385005
[14 ธ.ค. 2565]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี พ.ศ. 2566
[09 ธ.ค. 2565]
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลยุหว่า
[07 ธ.ค. 2565]
 
 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[06 ธ.ค. 2565]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
[25 พ.ย. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T : สร้างการยอมรับ ต่อความเท่าเทียม” 
[24 พ.ย. 2565]
 
 
ลอยกระทงปลอดภัย ไร้บุหรี่ แอลกอฮอล์
[08 พ.ย. 2565]
 
 
ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
[01 พ.ย. 2565]
 
 
แผนการบำุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[15 ต.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า เปิดรับสมัคร หนูน้อยนพมาศ, รำวงลอยกระทงย้อนยุค และประดิษฐ์กระทงเล็ก
เทศบาลตำบลยุหว่า เปิดรับสมัคร หนูน้อยนพมาศ, รำวงลอยกระทงย้อนยุค และประดิษฐ์กระทงเล็ก ตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะจัดขึ้นในวัน พุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองสะเรียม ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ ด้วยตนเอง ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ในวัน และเวลา ราช...
[11 ต.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลยุหว่า รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 081-9604101  ในวันและเวลาราชการ
[07 ต.ค. 2565]
 
 
15 ตุลาคม วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)
เนื่องในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)  ทางเทศบาลตำบลยุหว่า จึงขอเชิญชวนประชาชนในตำบลยุหว่าทุกท่าน  ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี นานอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากเข้าห้องน้ำ  หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนที่จะใช้มือหยิบจับอาหาร เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ  ที่กำลังแพร่ระบาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกท่าน &...
[04 ต.ค. 2565]
 
 
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของเทศบาลตำบลยุหว่า
[01 ต.ค. 2565]
 
 
บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย เทศบาลตำบลยุหว่า
[30 ก.ย. 2565]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS