ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Test
Test ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 67 คน
สถิติวันนี้ 3051 คน
สถิติเดือนนี้ 81973 คน
สถิติปีนี้ 638090 คน
สถิติทั้งหมด 6114239 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า ฉบับที่ 1
[09 เม.ย. 2561]
 
 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
[06 เม.ย. 2561]
 
 
จดหมายข่าวประจำเดิอน มีนาคม 2561
[04 เม.ย. 2561]
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า
[03 เม.ย. 2561]
 
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานก่อสร้าง)
แจ้งให้ผู้สอบผ่าน ลำดับที่ 1  เข้ารายงานตัวพร้อมรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่  1  มีนาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ณ  งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยุหว่า
[14 ก.พ. 2561]
 
 
จดหมายข่าว เดือนมกราคม 2561
[13 ก.พ. 2561]
 
 
ประกาศรายชิ้อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพอื่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล
[09 ก.พ. 2561]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
[02 ก.พ. 2561]
 
 
เปืดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เทศบาลตำบลยุหว่า  เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ตำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. มีความสมัครใจ และมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวใ...
[11 ม.ค. 2561]
 
 
การบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
เทศบาลตำบลยุหว่า  เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผุ้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ติดต่อขอบริจาคได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า งานพัฒนาชุมชน  โทร. 053 - 355312 , 053 - 311115
[10 ม.ค. 2561]
 
 
การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2563
ต้องมีคณสมบัติ  ดังนี้ 1. มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502) 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยุหว่าตามทะเบียนบ้าน 3. มีสัญชาติไทย 4. ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือน จากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> รับสมัครตั้งแต่บัด...
[10 ม.ค. 2561]
 
 
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยุหว่า
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  -  31  มีนาคม  2561 ติดต่อสอบถาม  โทร. 053 - 311816
[09 ม.ค. 2561]
 
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เทศบาลตำบลยุหว่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น - พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานก่อสร้าง) จำนวน  1  อัตรา - รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 - 31  มกราคม  2561 ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่  งานการเจ้าหน้าที่ 053-355312 , 053-311115 ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล
[05 ม.ค. 2561]
 
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานไฟฟ้า)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานไฟฟ้า) แจ้งให้ผู้สอบผ่าน ในลำดับที่ 1  เข้ารายงานตัว ในวันที่  18  ธันวาคม  2560  เวลา  09.00 น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 ธ.ค. 2560]
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างลานแอโรบิค หมู่ที่ 14
[12 ธ.ค. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com