ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ชำระภาษี
- ชำระค่าธรรมเนียมขยะ
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 33 คน
สถิติวันนี้ 455 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 18,635 ครั้ง
สถิติปีนี้ 252,335 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,057,650 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
แบบสำรวจข้อมูลแหล่งมลพิษในพื้นที่ตำบลยุหว่าและฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
แบบสำรวจข้อมูลแหล่งมลพิษในพื้นที่ตำบลยุหว่าและฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่า
[24 ก.พ. 2566]
 
 
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า
นางนิดา ปินตาดง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 ก.พ. 2566]
 
 
ห้ามเผา เริ่ม 15 ก.พ. - 30 เม.ย. 2566
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ห้ามเผา ในช่วง 75 วันนี้  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566  เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเผา  และเพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หากพบเห็นการกระทำฝ่าฝืนในพื้นที่ตำบลยุหว่า สามารถแจ้ง...
[15 ก.พ. 2566]
 
 
ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66
[14 ก.พ. 2566]
 
 
กิจกรรมการเรียน การสอนของโรงเรียนเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า (ครั้งที่13)
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชนฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน การสอนของโรงเรียนเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า (ครั้งที่13) ณ อาคารระวิวรรณ หอประชุมเอนกประสงค์บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า โดยในสัปดาห์นี้มีกิจกรรม 2 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐา...
[09 ก.พ. 2566]
 
 
การประชุมสภา เทศบาลตำบลยุหว่า
การประชุมสภา เทศบาลตำบลยุหว่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[06 ก.พ. 2566]
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
[02 ก.พ. 2566]
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
[31 ม.ค. 2566]
 
 
ตรวจสอบสิทธิโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยตนเอง (Self Service)
ตรวจสอบสิทธิโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยตนเอง (Self Service)  ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ ✅เข้าสู่ระบบที่ URL http://csgcheck.dcy.go.th ✅สแกน QR code นี้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน...
[31 ม.ค. 2566]
 
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 093-1385005
[31 ม.ค. 2566]
 
 
5 กลุ่มคนที่ไม่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566
5 กลุ่มคนที่ไม่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 093-1385005
[27 ม.ค. 2566]
 
 
4 กลุ่มที่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566
4 กลุ่มที่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 093-1385005
[27 ม.ค. 2566]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ เทศบาลตำบลยุหว่า
[23 ม.ค. 2566]
 
 
ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน มกราคม 66
[12 ม.ค. 2566]
 
 
ก๊าซเรือนกระจก” ตัวการ “ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
ปัญหาโลกร้อนมีสาเหตุมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นในบรรยากาศ แล้วอะไรเป็นปัจจัยทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และก๊าซเรือนกระจกทำให้โลกร้อนขึ้นจริงหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ ประเทศไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน โดยมีการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์ ภายในปี 2596 ซึ่งความท้าทายนี้ มีผลทำให...
[11 ม.ค. 2566]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS