ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 254 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 15,722 ครั้ง
สถิติปีนี้ 287,295 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,778,595 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?
แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร? ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบว่าขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องให้ตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR)
[17 มี.ค. 2565]
 
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
[16 มี.ค. 2565]
 
 
กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย
วันนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาฝากทุกท่านกันนะคะ ^^ สามารถติดตามได้ผ่าน Link ด้านล่างนี้เลยค่ะ  ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 https://www.youtube.com/watch?v=5bGMqMEWTjA ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย https://www.youtube.com/watch?v=WgK8MPLyjK4 ...
[28 ก.พ. 2565]
 
 
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน ป้ายบนอาคารตามกฎหมาย ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเม...
[22 ก.พ. 2565]
 
 
วันมาฆบูชา ( 16 กุมภาพันธ์ 2565)
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยขอเชิญทุกท่านร่วมกันเข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจ ***โดยปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรการป้อง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด***
[10 ก.พ. 2565]
 
 
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลยุหว่า
[24 ม.ค. 2565]
 
 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[24 ม.ค. 2565]
 
 
ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์ ลดสัมผัส ลดเสี่ยง COVID-19 จ่ายง่าย จ่ายสะดวก ไม่ต้องกลัวโควิด-19 เทศบาลตำบลยุหว่า ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์ ลดสัมผัส ลดเสี่ยง COVID-19 เพียงมีแบบแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6) หรือ แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร แค่สแกนชำระเงินผ่าน QR Code, Barcode ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ 1. เปิด App Mobile Banking ของธนาคารที...
[24 ม.ค. 2565]
 
 
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลยุหว่า
[24 ม.ค. 2565]
 
 
ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
[24 ม.ค. 2565]
 
 
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
[20 ม.ค. 2565]
 
 
การชำระภาษีประจำปี 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2565]
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[16 ม.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอเชิญทุกท่าน นำซากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวบรวมส่งให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
นำซากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ติดต่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อนำไปจัดการ ตามโครงการ "คนไทยไร้ e-wast"
[12 ม.ค. 2565]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า
[10 ม.ค. 2565]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS