ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 248 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 34,600 ครั้ง
สถิติปีนี้ 186,578 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,991,893 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ประจำเทศบาลตำบลยุหว่า
[18 พ.ย. 2564]
 
 
บัญชีรายชื่อชมรมออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
[15 พ.ย. 2564]
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
[10 พ.ย. 2564]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอความร่วมมือประชาชนตำบลยุหว่าทุกท่าน ที่เข้าใช้บริการจากส่วนงานของเทศบาลตำบลยุหว่า ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลยุหว่า
[05 พ.ย. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า
[05 พ.ย. 2564]
 
 
Add Line Official Teen Ciub เพื่อรับสื่อประชาสัมพันธ์
Add Line Official Teen Ciub เพื่อรับสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อ โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
[04 พ.ย. 2564]
 
 
การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video)และคำขวัญ (Slogan การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awarenwss Week" ปีที่ 2564)
การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video)และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awarenwss Week" ปีที่ 2564
[25 ต.ค. 2564]
 
 
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
[14 ต.ค. 2564]
 
 
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2564
[11 ต.ค. 2564]
 
 
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
[07 ต.ค. 2564]
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
[21 ก.ย. 2564]
 
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564
[16 ก.ย. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565
[10 ก.ย. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (ON SITE)
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า (ด้วยเหตุพิเศษ) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
[01 ก.ย. 2564]
 
 
กำหนดการ ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน กันยายน 2564
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการ ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน กันยายน 2564 ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
[31 ส.ค. 2564]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS