ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 256 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 13,815 ครั้ง
สถิติปีนี้ 128,195 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,933,510 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นประจำทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ ณ ลานออกกำลังกายเทศบาลตำบลยุหว่า เก็บตกภาพกิจกรรมเมื่อวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่ามาค่ะ
[15 มิ.ย. 2566]
 
 
มารู้จักกับ ชิคุนกุนยา อีกโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
มารู้จักกับ ชิคุนกุนยา อีกโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ด้วยความห่วงใยจากกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
[09 มิ.ย. 2566]
 
 
มารู้จัก 10 เมนูเสี่ยง โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ &#128071;&#128071;&#128071;
มารู้จัก 10 เมนูเสี่ยง โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ด้วยความห่วงใยจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
[22 พ.ค. 2566]
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566
[19 พ.ค. 2566]
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
[28 เม.ย. 2566]
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
คลิกลิ้งค์ >> https://forms.gle/NhAtD4LmSGMLesMfA หรือ สแกน QR CODE
[11 เม.ย. 2566]
 
 
สถิติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี 2566
[05 เม.ย. 2566]
 
 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลยุหว่า
[29 มี.ค. 2566]
 
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลยุหว่า

[27 มี.ค. 2566]
 
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  คณะผู้บริการ สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน/กอง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
[20 มี.ค. 2566]
 
 
สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด ที่คุณแม่ต้องระวัง
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม คลิกลิ้งค์>> https://shorturl.asia/hxUJv
[10 มี.ค. 2566]
 
 
ปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี ตำบลยุหว่า นายชยันต์ อภิวงค์งาม ผู้อำนวยการกองช่าง นางจิดาภา ศรีบุญปวน สมาชิกสภา เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงาน ปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเส้น...
[09 มี.ค. 2566]
 
 
แนวทางการติดต่ขอรับเงิน/เช็ค งานการเงิน กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า
ระยะเวลาโดยประมาณหมายเหตุ
[03 มี.ค. 2566]
 
 
เลื่อนเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
[02 มี.ค. 2566]
 
 
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า
นางนิดา ปินตาดง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 ก.พ. 2566]
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS