ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 234 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 15,702 ครั้ง
สถิติปีนี้ 287,275 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,778,575 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[01 ต.ค. 2563]
แบบประเมินความพึงพอใจ ของเทศบาลตำบลยุหว่า
แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการประชาชน คลิกลิ้งค์ >> https://forms.gle/UCb41vif1v7A9Qiu9 2. แบบสอบถามความคิดเห็น การออกกำลังกายบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม ทต.ยุหว่า คลิกลิ้งค์ >> https://forms.gle/GNex8S7NF5rDt9bWA
[01 ต.ค. 2563]
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ2564
[01 ต.ค. 2563]
วิธีการเพิ่มเพือน ID LINE ทต.ยุหว่า

[01 ต.ค. 2563]
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า
1. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 คลิกลิ้งค์>> http://sanpatong.yuwaschool.ac.th/ 2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า คลิกลิ้งค์>> http://kdg.yuwaschool.ac.th/ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า คลิกลิ้งค์>> http://cdc.yuwaschool.ac.th/
[01 ต.ค. 2563]
 
 
เผยแพร่ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หมายถึง การจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้าง บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ ...
[19 ก.ย. 2563]
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 ก.ย. 2563]
 
 
ฟังเทศน์
วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย สิบตำรวจเอกหญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยุหว่า ประชาชนตำบลยุหว่า ร่วมฟังเทศน์ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดมะกับตอง บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า
[02 ก.ย. 2563]
 
 
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒   กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน   ป้ายบนอาคารตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย  ...
[01 ก.ย. 2563]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
[28 ส.ค. 2563]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ)
[28 ส.ค. 2563]
 
 
ฟังเทศน์
วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยุหว่า ประชาชนตำบลยุหว่า ร่วมฟังเทศน์ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
[18 ส.ค. 2563]
 
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยุหว่า
[11 ส.ค. 2563]
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
[06 ส.ค. 2563]
 
 
ขั้นตอนการชำระภาษี
[04 ส.ค. 2563]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS