ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 483 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 27,439 ครั้ง
สถิติปีนี้ 215,915 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,021,230 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
โครงการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ ของโรงพยาบาลสันป่าตอง ณ ห้องประชุมอาคารรวมใจ
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายจรัส ชมภูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานเปิดโครงการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ ของโรงพยาบาลสันป่าตอง ณ ห้องประชุมอาคารรวมใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า
[18 มิ.ย. 2567]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับ โอน ข้าราชการ
เทศบาลตำบลยุหว่า รับ โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง - นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 081-9604101 ในวัน เวลา ราชการ
[18 มิ.ย. 2567]
 
 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลักด้านงานกีฬา ของเทศบาลตำบลยุหว่า
กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจำนวนกิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
[14 มิ.ย. 2567]
 
 
ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ และพระพุทธรูป ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และพระพุทธรูป ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดอุเม็ง
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล นางสาวหทัยกาญจณ์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ และพระพุทธรูป ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และพระพุทธรูป ประจำปีงบประมา...
[12 มิ.ย. 2567]
 
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติกิจการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567   http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3473_kidja67.pdf
[05 มิ.ย. 2567]
 
 
คู่มือผู้พิการ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)
[04 มิ.ย. 2567]
 
 
ผู้สูงอายุต้องรู้ (แผ่นพันประชาสัมพันธ์)
[04 มิ.ย. 2567]
 
 
สรุปข้อมูลผู้พิการ ในปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[04 มิ.ย. 2567]
 
 
สรุปข้อมูลผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[04 มิ.ย. 2567]
 
 
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลส้มฤทธิ์ของหฎหมาย
[30 พ.ค. 2567]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
[09 พ.ค. 2567]
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี (คนที่ 2)
[10 เม.ย. 2567]
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
[10 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567 ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3326_SATHA2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่าเรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. 2567  ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3325_RHARN2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS