ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 54 คน
สถิติวันนี้ 4585 คน
สถิติเดือนนี้ 103101 คน
สถิติปีนี้ 1195134 คน
สถิติทั้งหมด 8026243 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
[14 ต.ค. 2564]
 
 
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
[07 ต.ค. 2564]
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
[21 ก.ย. 2564]
 
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564
[16 ก.ย. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565
[10 ก.ย. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (ON SITE)
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า (ด้วยเหตุพิเศษ) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
[01 ก.ย. 2564]
 
 
กำหนดการ ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน กันยายน 2564
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการ ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน กันยายน 2564 ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
[31 ส.ค. 2564]
 
 
การดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมขยะ
[27 ส.ค. 2564]
การมอบหมายงาน การมอบอำนาจ
[18 ส.ค. 2564]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข - ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
[18 ส.ค. 2564]
 
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
[18 ส.ค. 2564]
 
 
"กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ"
"กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" เพียง Scan QR Code ก็สามารถรับฟัง ข้อกฎหมาย และเข้าใจได้ง่ายๆ โดย สำนักงานกิจการยุติธรรม
[17 ส.ค. 2564]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอให้ประชาชน ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และการเปรียบเทียมความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเ
[29 ก.ค. 2564]
 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 64
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
[29 ก.ค. 2564]
 
 
โอวาทจากผู้นำศาสนา เนื่องใน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564
ในปีนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระ "การรักษาเบญจศีล ข้อที่ 5ให้บุคคลงดเว้นจากการดื่มสุราจะช่วยลดอัตราอาชญากรรมอุบัติเหตุ และเหตุไม่พึงประสงค์ต่างๆ ท่านทั้งหลายควรจะสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมา แล้วตั้งใจ งดเว้น การเสพสิ่งหล่านั้นให้ได้ โดยเด็ดขาด เพื่อเปิด โอกาสให้ตน มีกายและจิตสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ" อิสลาม ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และ ศาสนาชิกข์ ได้มอบโอวาทโดยมุ่งเน้นใ...
[25 ก.ค. 2564]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com