ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 304 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 34,656 ครั้ง
สถิติปีนี้ 186,634 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,991,949 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
การดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมขยะ
[27 ส.ค. 2564]
การมอบหมายงาน การมอบอำนาจ
[18 ส.ค. 2564]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข - ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
[18 ส.ค. 2564]
 
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
[18 ส.ค. 2564]
 
 
"กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ"
"กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" เพียง Scan QR Code ก็สามารถรับฟัง ข้อกฎหมาย และเข้าใจได้ง่ายๆ โดย สำนักงานกิจการยุติธรรม
[17 ส.ค. 2564]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอให้ประชาชน ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และการเปรียบเทียมความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเ
[29 ก.ค. 2564]
 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 64
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
[29 ก.ค. 2564]
 
 
โอวาทจากผู้นำศาสนา เนื่องใน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564
ในปีนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระ "การรักษาเบญจศีล ข้อที่ 5ให้บุคคลงดเว้นจากการดื่มสุราจะช่วยลดอัตราอาชญากรรมอุบัติเหตุ และเหตุไม่พึงประสงค์ต่างๆ ท่านทั้งหลายควรจะสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมา แล้วตั้งใจ งดเว้น การเสพสิ่งหล่านั้นให้ได้ โดยเด็ดขาด เพื่อเปิด โอกาสให้ตน มีกายและจิตสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ" อิสลาม ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และ ศาสนาชิกข์ ได้มอบโอวาทโดยมุ่งเน้นใ...
[25 ก.ค. 2564]
 
 
คู่มือ ชุมชนคนสู้เหล้า
[25 ก.ค. 2564]
 
 
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอเชิญชวนประชาชนตำบลยุหว่าทุกท่าน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
[21 ก.ค. 2564]
 
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลยุหว่า (Citizen Feedback)
[09 ก.ค. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
[28 มิ.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ค้าและประชาชนผลิตภัณฑ์ยาสูบ
[25 มิ.ย. 2564]
 
 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก...
[24 มิ.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์ขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 มิ.ย. 2564]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS