ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 267 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 15,735 ครั้ง
สถิติปีนี้ 287,308 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,778,608 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
สารจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สารจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2564
[18 มี.ค. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกกำลังกาย บริเวณลานกีฬาเทศบาลตำบลยุหว่า
[16 มี.ค. 2564]
 
 
ชอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกาย และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
[25 ก.พ. 2564]
 
 
ชอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกาย และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
[10 ก.พ. 2564]
 
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยุหว่า
[09 ก.พ. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
[29 ม.ค. 2564]
 
 
เอกสารงานเลือกตั้งเทศบาลตำบลยุหว่า 2564
[28 ม.ค. 2564]
 
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ม.ค. 2564]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า
[19 ม.ค. 2564]
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า
[14 ม.ค. 2564]
 
 
การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลยุหว่าเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 อัตราใหม่กำหนดให้อัตรภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1
[07 ม.ค. 2564]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่ามีการตรวจเช็ค และทำความสะอาดเครื่องเล่นเพื่อป้องกัน โควิด 19
[07 ม.ค. 2564]
 
 
เชิญชวนพักผ่อนหย่อนใจ @อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลยุหว่า  และพื้นที่ใกล้เคียงมาพักผ่อนหย่อนใจ ณ อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม  รวมถึงมาออกกำลังกายในช่วงเช้า และช่วงเย็น ไม่ว่าจะเป็น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ฯลฯ
[05 ม.ค. 2564]
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
[29 ธ.ค. 2563]
 
 
กิจกรรมศึกษาดูงาน หมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12
[25 ธ.ค. 2563]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS