ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 261 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 15,729 ครั้ง
สถิติปีนี้ 287,302 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,778,602 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
ดาวน์โหลดกันเล้ยยยยยยย!!! แอพพลิเคชั่น ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ดาวน์โหลดกันเล้ยยยยยยย!!! แอพพลิเคชั่น ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครบ จบ ในแอปพลิเคชั่น Biz Portal และ "ทางรัฐ" เข้าถึงบริการรัฐที่หลากหลาย ผ่านช่องทางเดียว ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช็คสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้อย่างเท่าเทียม สามารถติดต่อรัฐได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านมือถือ ...
[09 ต.ค. 2566]
 
 
ช่วงนี้ระวังหน่อย #ไข้หวัดใหญ่ ระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–30 กันยายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 248,322 ราย อัตราป่วย 375.50 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย อ่านรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 39 (ระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2566) ได้ที่ : https://ddc.moph.go.th/.../cke...//files/DOE_flu_39.2566.pdf @กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
[09 ต.ค. 2566]
 
 
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 📣📣 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2566 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ( ค่าที่พักและอาหารตลอด 1 สัปดาห์ ) 📌📌...
[06 ต.ค. 2566]
 
 
ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น
สะดวก รวดเร็ว ลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ตามขั้นตอนนี้เลยจ้าา
[20 ก.ย. 2566]
 
 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
[08 ก.ย. 2566]
 
 
การประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[01 ก.ย. 2566]
 
 
ภัยร้ายจากยุงลาย
ภัยร้ายจากยุงลาย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่างนี้ ...https://shorturl.asia/q4bLv ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
[15 ส.ค. 2566]
 
 
ประกาศ เทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
[08 ส.ค. 2566]
 
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งใกล้หมดระยะการชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ใกล้หมดเขตการชำระภาษีฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2566 นี้ หากชำระหลังจากระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน และเบี้ยปรับ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามยอดชำระภาษี โทร.093-1385005 งานสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า ขอบคุณค่ะ
[22 มิ.ย. 2566]
 
 
คำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
[21 มิ.ย. 2566]
 
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นประจำทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ ณ ลานออกกำลังกายเทศบาลตำบลยุหว่า เก็บตกภาพกิจกรรมเมื่อวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่ามาค่ะ
[15 มิ.ย. 2566]
 
 
มารู้จักกับ ชิคุนกุนยา อีกโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
มารู้จักกับ ชิคุนกุนยา อีกโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ด้วยความห่วงใยจากกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
[09 มิ.ย. 2566]
 
 
มารู้จัก 10 เมนูเสี่ยง โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ &#128071;&#128071;&#128071;
มารู้จัก 10 เมนูเสี่ยง โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ด้วยความห่วงใยจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
[22 พ.ค. 2566]
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566
[19 พ.ค. 2566]
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
[28 เม.ย. 2566]
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS