ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 269 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 34,621 ครั้ง
สถิติปีนี้ 186,599 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,991,914 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ให้ระมัดระวัง และวิธีป้องกัน "โรคไข้หูดับ"
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า ประชาสัมพันธ์ ให้ระมัดระวัง และวิธีป้องกัน "โรคไข้หูดับ"
[01 ก.พ. 2567]
 
 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยวัคซีน
[30 ม.ค. 2567]
 
 
ประกาศ เรื่อง ให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดอนและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2567
[23 ม.ค. 2567]
 
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการ Scan QR Code หรือเข้าลิ้งค์ ด้านล่างนี้ เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transpare...
[23 ม.ค. 2567]
 
 
>>>>> ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 <<<<<<<
>>>>> ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 <<<<<<< สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า สามารถติดต่อชำระด้วยตนเอง ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า หรือ หากไม่สะดวกชำระด้วยตนเอง ทางเทศบาลตำบลยุหว่า --- มีบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ และ บริการรับชำระผ่านช่องทางออนไลน์ได้...
[02 ม.ค. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลยุหว่า จึงกำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่  และบุคลากรใน สังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ และผู้มีความเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ทั้งในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำ ...
[22 ธ.ค. 2566]
 
 
ลอยกระทงปลอดภัย ตามแนวทางป้องกัน เนื่องในเทศกาลประเพณียี่เป็ง 2566
[27 พ.ย. 2566]
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ!! ปล่อยโคมลอยได้เฉพาะพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยกเว้น เขตตำบลทุ่งต้อม ห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด !!
ขอประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ!! ปล่อยโคมลอยได้เฉพาะพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยกเว้น เขตตำบลทุ่งต้อม ห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด !! เนื่องจากอยู่ในรัศมีของเครื่องบิน วันเวลาที่จะอนุญาตให้ปล่อยโคมฯ ดังนี้ 1. วันที่ 27 พ.ย. 66 (กระทงเล็ก) - ปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ได้เฉพาะเวลา 10.00 - 12.00 น. (วันเดียว) - ปล่อยโคมไฟ ได้เฉพาะเวลา 19.00 - 01.00 น...
[27 พ.ย. 2566]
 
 
หากมีที่ดินแต่ไม่ทำประโยชน์ ปล่อยให้รกร้าง / ว่างเปล่า ทำให้มียอดภาษีที่แพง สามารถปลูกพืช หรือ ต้นไม้ ที่เข้าข่ายประเภทเกษตรกรรม เพื่อลดภาษีได้ตามรายละเอียด
[21 พ.ย. 2566]
 
 
ระวัง!! มิจฉาชีพหลอกดูดเงิน
>>อย่าคลิก<< Link (ลิงค์) หรือติดตั้งแอปที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือแอดไลน์ หากท่านได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลโดยตรง จากงานสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลยุหว่า หรือโทร. 0 53 - 355 312 ต่อ 17 หรือ 093 -138-5005
[21 พ.ย. 2566]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่าร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลโดย: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่
[14 พ.ย. 2566]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
[13 พ.ย. 2566]
 
 
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 093-1385005
[10 พ.ย. 2566]
 
 
ป้องกันภัยร้ายร้ายไข้เลือดออก
ป้องกันภัยร้ายร้ายไข้เลือดออก ด้วยความห่วงใยจากท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย
[10 พ.ย. 2566]
 
 
เย็นนี้ มาร่วมแต้นแอโรบิคด้วยกันนะคะ ^^ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
เย็นนี้ มาร่วมแต้นแอโรบิคด้วยกันนะคะ ^^ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 สามารถข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด ด่านล่างนี้ได้เลยค่ะ กิจกรรมจะมีเป็นประจำทุกวัน จันทร์ อังคาร และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และขอความร่วมมือสวมใส่ชุดอ...
[08 พ.ย. 2566]
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS