ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 241 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 15,709 ครั้ง
สถิติปีนี้ 287,282 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,778,582 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
[06 มี.ค. 2563]
 
 
เชิญชวนประชาชนตำบลยุหว่าออกกำลังกาย
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอเชิญชวน ประชาชนตำบลยุหว่าทุกท่าน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยทางเทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดเตรียมเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย ไว้ให้บริการบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า รวมไปถึง ใช้สถานที่ บริเวณ รอบๆ อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียมในการ เดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน
[14 ก.พ. 2563]
 
 
ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
[08 ก.พ. 2563]
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลยุหว่า
[01 ก.พ. 2563]
 
 
รับโอนพนักงานเทศบาล
[29 ม.ค. 2563]
 
 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยุหว่า
[27 ม.ค. 2563]
 
 
การชำระภาษี ประจำปี 2563
[22 ม.ค. 2563]
 
 
เชิญชวน ผู้สูงอายุในตำบลยุหว่า ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แล้วนะคะ ^^
[21 ม.ค. 2563]
 
 
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
[20 ม.ค. 2563]
 
 
ฐานข้อมูลตลาดเอกชน ในพื้นที่ เทศบาลตำบลยุหว่า
ตลาดเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า มีจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. ตลาดเช้ากิ่วแลหลวง 2.กาดข้างโฮงบาล 3.ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด 4.ตลาดนัดศรีเกิด
[11 ม.ค. 2563]
 
 
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน  ประจำปี 2563  เพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
[04 ม.ค. 2563]
 
 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
เทศบาลตำบลยุหว่า ดำเนินการจัดกิจกรรม การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ เป็นประจำทุกวัน พุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
[11 ธ.ค. 2562]
 
 
ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการ "น้ำเสีย"
[11 ธ.ค. 2562]
 
 
การแข่งขันเรือพาย 5 ฝีพาย
[12 พ.ย. 2562]
 
 
สื่อสารมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ด้วย เทศบาลตำบลยุหว่า มีความห่วยใยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนนำคำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
[11 พ.ย. 2562]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS