ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 90 คน
สถิติวันนี้ 1883 คน
สถิติเดือนนี้ 71203 คน
สถิติปีนี้ 798098 คน
สถิติทั้งหมด 9138361 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนนเลียบลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น ม.8
[26 มี.ค. 2564]
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังที่ชำรุด ถนนเลียบลำเหมืองป่าจู้ บ้านร้อง หมู่8เชื่อมบ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่14
[25 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากN95และผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์3ชั้น PM2.5
[25 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องPM2.5
[25 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้งค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง
[25 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับหน่วยเลือกตั้ง และสถานที่รับ-ส่ง วัสดุอุปกรร์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24 มี.ค. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง 2 โครงการ
[19 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
[17 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง
[16 มี.ค. 2564]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นดินเดิมบริเวณรอบสนามวอลเล่ย์บอลและสนามตะกร้อด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่่า โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
[09 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสำหรับหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์จำนวน12ตลับสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 4 เครื่อง
[05 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 มี.ค. 2564]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[04 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น PRINRONIX P800/P7000 เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
[03 มี.ค. 2564]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com