ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 844 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 40,019 ครั้ง
สถิติปีนี้ 71,711 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,877,026 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต3แห่ง ถนนสายหลัก4บ้านกลาง หมู่2เชือมซอย9
[19 ธ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนสายหลัก4บ้านกลาง หมู่2 เชื่อมถนนซอย9บ้านหนองหวาย หมู่3 และซ่อมแซมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19 ธ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมทางถนนซอย1บ้านสันป่าตองหมู่1ตำบลยุหว่า
[18 ธ.ค. 2566]
ประกาศจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนสายหลัก4บ้านกลาง หมู่ที่2 เชื่อมถนนซอย9 บ้านหนองหวาย หมู่ที่3 ตำบลยุหว่าและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 ธ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 ธ.ค. 2566]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมทางถนนซอย1บ้านสันป่าตอง หมู่ที่1ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04 ธ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง
[04 ธ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04 ธ.ค. 2566]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่9 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 พ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเลียบถนนสายหลัก1 บ้านใหม่ม่วงก๋อน ม.7 ตำบลยุหว่า
[27 พ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนสายหลัก 1 บ้านใหม่ม่วงก๋อน ม.7
[27 พ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยเข้าบ้านนางบานเย็น ตามัน ม.5 บ้านอุเม็ง
[27 พ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยเข้าบ้านนางบานเย็น ม.5
[27 พ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน34 รายการ
[24 พ.ย. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย ม.3 2 โครงการ 1.คสล.ซอย8 2.คสล.ซอย8/1ม.3
[23 พ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอยนางปิมปา ม.9
[23 พ.ย. 2566]
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2567
[16 พ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[03 พ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมแสกนเอกสาร จำนวน1เครื่อง
[27 ต.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2567
[29 ก.ย. 2566]
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS