ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ชำระภาษี
- ชำระค่าธรรมเนียมขยะ
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 469 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 18,649 ครั้ง
สถิติปีนี้ 252,349 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,057,664 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
RSS ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP และข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนซอย 13 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่1
[13 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่14 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 ก.พ. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่14
[12 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน ทะเบียน 83-3082 เชียงใหม่
[12 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่6 ตำบลยุหว่า
[09 ก.พ. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น ม.6
[09 ก.พ. 2567]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าานสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่14 ตำบลยุหว่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 ก.พ. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายหลัก 2 บริเวณหน้าฌาปนสถานบ้านใหม่ม่วงก๋อนหมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 ก.พ. 2567]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักหมู่6
[31 ม.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาฌาปนกิจพร้อมห้องเก็บของฌาปนสถาน บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่4
[29 ม.ค. 2567]
ประรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชน์ร่วมกันโคงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจม.4 บ้านกิ่วแลหลวง
[29 ม.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องบริการประชาชนอาคารเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 ม.ค. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องบริการประชาชนอาคารเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ม.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เวรชภัณฑ์ โครการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณะสุขมูลฐานเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2567
[25 ม.ค. 2567]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างศาลาฌานกิจพร้อมห้องเก็บของฌาปนสถาน บ้านกิ่วแลหลวง หมู่4 ตำบลยุหว่า
[23 ม.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมูบ้าน
[19 ม.ค. 2567]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องบริการประชาชนอาคารเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ม.ค. 2567]
ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทริกนิกส์e-bidding)จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานคอนกรีตเอนกประสงค์หน้าำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[22 ธ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกสีดำ ขนาดกว้าง28 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์ จำนวน 300 กิโลกรัม
[21 ธ.ค. 2566]
ประกาศขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะจาะจง จำนวน 53 รายการ
[19 ธ.ค. 2566]
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS