ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 866 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 40,041 ครั้ง
สถิติปีนี้ 71,733 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,877,048 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน บ้านหนองหวาย หมู่3 โดยใช้แรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 ก.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24 ก.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคา จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24 ก.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ
[19 ก.ค. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รางหมู่15)(คสล.หมู่8)(คสลหมู่9)
[19 ก.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ก.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ สายส่งน้ำและสายดูดน้ำ ของเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ก.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโอเวอร์เลย์ หมู่4 บ้านกิ่วแลหลวง
[16 ก.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง
[05 ก.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายจำนวน 2 รายการ
[05 ก.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า ทะเบียน 83-3034
[04 ก.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ศื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04 ก.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนน ซอย9/1 หมู่6 บ้านหนองปึ๋ง
[26 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางอแสปลัท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)ถนนสายหลักหมู่12
[26 มิ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายหลักหมู่12
[26 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านร้องหมู่8 ตำบลยุหว่า วิธีเฉพาะเจาะจง
[26 มิ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านร้องหมู่8
[26 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนนซอย 6 บ้านสันป่าตอง หมู่1
[26 มิ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์จ้างก่อสร้างถนนคสล ขยายปีกซอย 6
[26 มิ.ย. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มิ.ย. 2566]
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS