ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 888 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 40,063 ครั้ง
สถิติปีนี้ 71,755 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,877,070 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเยอร์เลย์)พร้อมขยายปีกเชื่อมทาง ถนนซอย20บ้านหนองสะเรียมหมู่15
[26 เม.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลยื) ถนนซอย 8 บ้านหนองหวาย หมู่ที่3 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย7 บ้านกิ่วแลแลหวง หมู่ที่4 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 2 เชื่อมซอย5 บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่13 ตำบลยุหว่า
[25 เม.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขร9723
[04 เม.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแว่น ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะความผิดปกติในการมองเห็นของผู้สูงอายุตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธธีเฉพาะเจาะจง
[03 เม.ย. 2566]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ลำโพงของเครื่องเสียงสนามของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 2 ตู้
[28 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 เครื่อง
[28 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศษลา หมู่ที่11 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า
[27 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลังคารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 หลัง ยี่ห้อโตโยต้า สีเทาดำ แบบHilux Revo เลขทะเบียน ยฉ 6233 หมายเลขครุภัณฑ์ 001 63 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21 มี.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านศาลา หมู่ที่11
[21 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือเครื่องฟอกอากาศจำนวน10เตรื่อง ตามโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
[17 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มี.ค. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านศาลา หมู่ที่11
[09 มี.ค. 2566]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
[07 มี.ค. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาหมู่ที่11 ตำบลยุหว่า
[07 มี.ค. 2566]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS