ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 74 คน
สถิติวันนี้ 2322 คน
สถิติเดือนนี้ 71642 คน
สถิติปีนี้ 798537 คน
สถิติทั้งหมด 9138800 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดของโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 หมายเลขครุภัณฑ์ 50161001900
[23 ส.ค. 2564]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[20 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 ตลับ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 ตลับ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบเลเซอร์ของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนังจำนวน 2 เครื่อง
[11 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต ถนนซอย 18 บ้านศาลา หมู่ที่11 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณเลียบถนนซอย 9 บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 3 รายการ
[06 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นฝอยละอองULV แบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ำสำรองภายในโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน
[30 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบทะเบียนการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดเก็บขยะ พร้อมติดตั้งโปรแกรมในเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเป่าใบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ แบบสตาร์ทมือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 ก.ค. 2564]
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com