ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 214 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 15,682 ครั้ง
สถิติปีนี้ 287,255 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,778,555 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมแซมถนนสายหลัก12หมู่บ้าน(หมู่1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,14,15ตำบลยุหว่า)
[11 ก.พ. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างพัฒนาหนองสะเรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[11 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตบำลยุหว่า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 ก.พ. 2564]
ประกาศจ้างซ่อมแซมถนนสายหลัก และถนนซอยในพื้นที่ตำบลยุหว่า จำนวน 12 หมู่บ้าน
[03 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 38 รายการ
[26 ม.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ทำฐานและป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 ม.ค. 2564]
ประกาศจ้างโครงการพัฒนาหนองสะเรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[22 ม.ค. 2564]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
[21 ม.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18 ม.ค. 2564]
ประกาศผลการพิจารณาการสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี
[18 ม.ค. 2564]
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาหนองสะเรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[07 ม.ค. 2564]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
[04 ม.ค. 2564]
สรุปผลการดำเนินการจดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2563
[30 ธ.ค. 2563]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[30 ธ.ค. 2563]
ราคากลางรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
[24 ธ.ค. 2563]
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอสม.หมู5บ้านอุเม็ง
[27 พ.ย. 2563]
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านดอนตัน ม.12 จำนวน 3 ช่วง
[09 พ.ย. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวา
[05 พ.ย. 2563]
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างท่องระบายน้ำลำเหมืองเลียบถนนสายหลักม.9บ้านต้นผึ้ง
[22 ต.ค. 2563]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
[15 ต.ค. 2563]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS