ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 270 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 15,738 ครั้ง
สถิติปีนี้ 287,311 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,778,611 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นดินเดิมบริเวณรอบสนามวอลเล่ย์บอลและสนามตะกร้อด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่่า โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
[09 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสำหรับหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์จำนวน12ตลับสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 4 เครื่อง
[05 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 มี.ค. 2564]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[04 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น PRINRONIX P800/P7000 เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
[03 มี.ค. 2564]
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนสายหลักและถนนซอยในพื้นที่ตำบลยุหว่า จำนวน 12 หมู่บ้าน (ม.1,2.3,5,6,7,8,9,11,12,14,15)
[02 มี.ค. 2564]
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์จำนวน 40 รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุบ้านหนองสะเรียมหมู่ที่15 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซอมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขร9723 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก(เดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังที่ชำรุด โดยการปรับพื้นทางเดิมและบดทับ และลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายหลักและถนนซอยในพื้นที่ตำบลยุหว่า จำนวน 12 หมู่บ้าน(หมู่ที่1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,14,15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาหนองสะเรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[15 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
[15 ก.พ. 2564]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS