ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 288 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 15,756 ครั้ง
สถิติปีนี้ 287,329 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,778,629 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 5 โครงการ
[07 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (กองช่าง)
[07 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ(กองคลัง)
[07 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด)
[07 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[06 พ.ค. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย7 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่1
[06 พ.ค. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย9 บ้านร้อง หมู่8
[06 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า
[03 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย6 หมู่15 บ้านหนองสะเรียม
[03 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา ดูแลกล้าไม้ช้ และไม้กระถางของเทศบาลตำบลยุหว่
[03 พ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
[03 พ.ค. 2564]
ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1
[29 เม.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 6 หมู่15 บ้านหนองสะเรียม
[28 เม.ย. 2564]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซ.6 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21 เม.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่นอัดแน่น 5 โครงการ
[07 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่นจำนวน 5 โครงการ
[07 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จุดให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2564]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS