ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 1167 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30,763 ครั้ง
สถิติปีนี้ 178,326 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,669,626 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ
[15 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย 1 หมู่ 6 บ้านหนองปึ๋ง
[13 ก.ค. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กซ9 หมู่3
[13 ก.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนซอย1 บ้านหนองปึ๋ง หมู่6
[12 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ
[05 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) 2 รายการ
[05 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ
[05 ก.ค. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่6 บ้านหนองปึ๋ง และหมู่ 8 บ้านร้อง
[02 ก.ค. 2564]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 64-มิถุนายน64)
[01 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 3 รายการ(วิทยุสื่อสาร)
[01 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายทีมีฟอส1%
[01 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายจราจรและไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมกระจกโค้งตามจุดเสี่ยง
[28 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่2 ตำบลยุหว่า
[15 มิ.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่2
[15 มิ.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบ ถนนซอย13 หมู่7
[15 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบถนน ซอย13 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่7
[15 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ครถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ทะเบียน 83-3034
[14 มิ.ย. 2564]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2564]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS