ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 856 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 40,031 ครั้ง
สถิติปีนี้ 71,723 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,877,038 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ
[28 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
[28 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินย่อย)
[28 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 72 รายการ
[25 ก.พ. 2565]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว บ้านอุเม็ง หมู่ที่5
[15 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจโควิด19 ประเภท Antigen Test self Test Kits
[15 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทำความสะอาดตามโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019
[15 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยน์บรรทุกส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า ยี่ห้อนิสสัน สีดำ หมายเลขทะเบีน ยก9556
[14 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19(จากจมูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขัดพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่านสำเร็จรูบและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04 ก.พ. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดประดับตกแต่งดอกไม้สด เพื่อจัดสถานที่สำหรับ การจัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคาร เทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 ก.พ. 2565]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยวบ้านอุเม็ง
[27 ม.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 ม.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21 ม.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้ง วัสดุโพลีคาร์บอเนต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว พร้อมอุปกรร์ยึด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19 ม.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง
[19 ม.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมเสริมผิวขยายผิวจราจร เชื่อมคอสะพานและขายปีกจราจรเชื่อมทาง ม.7เชื่อมม.13
[18 ม.ค. 2565]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS