ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 80 คน
สถิติวันนี้ 1866 คน
สถิติเดือนนี้ 71186 คน
สถิติปีนี้ 798082 คน
สถิติทั้งหมด 9138345 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over-ray) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15
[21 เม.ย. 2563]
ประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเลียบถนนซอย8/1บ้านหนองหวาย หมู่3
[10 เม.ย. 2563]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตและแอลฟัลท์ จำนวน 3 หมู่บ้าน (บ้านกลาง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 และบ้านศาลา หมู่ที่ 11)
[10 เม.ย. 2563]
ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน5รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 เม.ย. 2563]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over-ray) พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง สายทางเข้าหนองสะเรียม(ซอย 4) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15
[03 เม.ย. 2563]
ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(Over-ray) พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง สายเข้าหนองสะเรียม(ซอย 4) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
[03 เม.ย. 2563]
ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ จำนวน 3 หมู่บ้าน (บ้านกลางหมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3)และ บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า
[03 เม.ย. 2563]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มากราคม พ.ศ. 2563ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
[03 เม.ย. 2563]
ประกาศจ้างปรับปรุงถนนสายหลักโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเสริมขยายผิวจราจรไหล่ทางภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่7และหมู่12
[01 เม.ย. 2563]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563(สขร.มีนาคม 2563)
[01 เม.ย. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 3,000 แผ่น
[26 มี.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จำนวน 14 ผืน
[26 มี.ค. 2563]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (สขร.กุมภาพันธ์ 2563)
[02 มี.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า
[25 ก.พ. 2563]
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า
[18 ก.พ. 2563]
ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า
[18 ก.พ. 2563]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 (สขร.มกราคม 2563)
[03 ก.พ. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 9 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
[31 ม.ค. 2563]
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ
[30 ม.ค. 2563]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 9 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
[28 ม.ค. 2563]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18  


 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com